Samferdselsdepartementet har styret håndhevingen av dråoneobservasjoner, men innfører ingen restriksjoner nå.

Krigen i Ukraina har gitt økt oppmerksomhet på bruken av droner, og Politiet har mottatt mange rapporter om droneobservasjoner ved anlegg og installasjoner.

– Vi skal ha god oversikt over dronetrafikken i norsk luftrom. Det er spesielt viktig slik situasjonen er. Luftfartstilsynet arbeider fortløpende med å vurdere behov for etablering av ytterligere restriksjonsområder, men vi setter ikke inn nye begrensninger i adgangen til å fly drone nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det har vært avklaringer mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet og Politidirektoratet om det er umiddelbart behov for nye restriksjoner på bruken av drone.

Styrket håndheving

Norge har allerede flere restriksjoner på hvor man kan fly drone, slik som i nærheten av lufthavner, over Oslo sentrum, fengsler, ambassader, prosessanlegg, oljeraffinerier, militære områder og fartøy.

– Det finnes allerede på plass flere restriksjoner som begrenser adgangen til hvor man kan fly drone. Det er ikke per i dag nødvendig å komme med nye begrensinger. Myndighetene vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere restriksjonsområder. I tillegg kan politiet innføre umiddelbare forbudssoner dersom det vurderes som nødvendig, sier samferdselsminister Nygård.

Det er et behov for styrket kommunikasjon til dem som opererer droner om allerede eksisterende restriksjoner. Det vil si hvor dette gjelder, og hva slags type restriksjoner det er snakk om.

– Dette vil raskt bli fulgt opp, sier samferdselsministeren.

Nedsetter arbeidsgruppe

Regjeringen har bedt Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ta initiativ til en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan staten kan bidra til forebygging mot og bekjempelse av ulovlig droneflyging og kriminalitet relatert til bruk av droner. Dette skjer som ledd i arbeidet med en nasjonal luftfartsstrategi.

Arbeidsgruppen vil som del av sitt arbeid vurdere handlingsalternativer beskrevet i et innspill Luftfartstilsynet leverte Samferdselsdepartementet torsdag 20. oktober 2022. Luftfartstilsynet var bedt om å se på hvilke løsninger som kunne ha vært aktuelle for midlertidig å redusere bruken av droner, for å få bedre oversikt over og kontroll på droneaktiviteten i norsk luftrom.

Forrige artikkelNy boklov blir bra for Nordland
Neste artikkelKråker forsøpler med dine gravlykter