I en endelig revisorberetning fra revisjonsselskapet Deloitte slår statsautorisert revisor Harald Halvorsen fast at Hadsel  bruke 513.940.000 kroner til kommunens drift.

I det nå offentliggjorte dokumentet, datert 7. april 2017 og registrert mottatt i Hadsel kommune den 17. april 2017 – adressert til kommunestyrt i Hadsel kommune – bekreftes det at kommunen hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på 474.000 kroner i 2016.

– Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Hadsel kommune per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, skriver det uavhengige byrået i sin revisorberetning for 2016.

Budsjett

Revisoren slår i sin konklusjon fast at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med dusjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Årsberetning

Basert på Deloittes revisjon av årsregnskapet mener de at opplysningene om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

– Basert på vår revisjon av årsregnskapet mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, skriver statsautorisert revisor Harald Halvorsen i Deloitte.

 

 

Forrige artikkelSiste: Hadsel kommune snur og offentliggjør revisorrapport
Neste artikkelUDI har ikke ansvar for bortviste utlendinger i Hadsel