I regjeringens forslag til budsjett foreslås det raskere anskaffelse av nye fartøy til Kystvakten, og nye bygg og anlegg til Hæren og Luftforsvaret skal igangsettes.

– Opprinnelig la regjeringen til grunn en anskaffelse av tre nye helikopterbærende kystvaktfartøyer i to prosjekter som skulle gi utbetalinger og byggestart s fra 2020. Ved å slå sammen anskaffelsen av de tre fartøyene til ett prosjekt, og å forsere anskaffelsesløpet, vil prosjektet kunne fremmes for godkjenning i Stortinget i vårsesjonen 2018, med kontraktsignering kort tid etterpå, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen sier i en pressemelding at den legger opp til en forsert og samlet anskaffelse av tre nye og like kystvaktfartøyer som erstatning for Nordkapp-klassen. Forseringen av anskaffelsen innebærer et merbehov i den første delen av planperioden, men vil ikke medføre en økning av det totale investeringsbehovet i forsvarssektoren i et 20-årsperspektiv.

Anskaffelsen anses å falle inn under EØS-avtalens artikkel 123, og forbeholdes for norsk industri av nasjonale beredskaps- og sikkerhetshensyn, da det er vesentlig å opprettholde nasjonal kompetanse og kapasitet til å bygge, utruste og vedlikeholde fartøyer. I et beredskapsperspektiv er det viktig at man nasjonalt har denne kompetansen og kapasiteten.

Anskaffelsen planlegges forsert ved at den merkantile prosessen inkludert kontraktforhandlinger gjennomføres, og ekstern kvalitetssikring nr. 2 oppdateres, før prosjektet fremmes for godkjenning i Stortinget. Kontrakten signeres så snart Stortinget har godkjent prosjektet. Denne fremgangsmåten gjør at kontrakt kan signeres ca. seks måneder tidligere enn ved en tradisjonell fremgangsmåte.

Merbehovet vil oppstå i 2018 og 2019. Forseringen representerer en likviditetsforskyvning ved at prosjektet og tilhørende finansiering trekkes frem i tid.

Nye eiendom, bygg og anlegg
Regjeringen legger fram fire nye investeringsprosjekter i eiendom, bygg og anlegg for Stortinget for beslutning om igangsetting.

Det legges fram et prosjekt for forlegning for befal og vervede på Setermoen, der to mannskapskaserner i Artillerileiren skal bygges om.

I Huseby leir er det behov for å igangsette et prosjekt for utbedring av pålegg og mangelfulle løsninger i mannskapsmessen med tilhørende kjøkken.

To av prosjektene er knyttet til behov ved Ørland flystasjon. Det ene prosjektet omfatter nye forlegninger for befal og vervede, og det andre prosjektet skal ivareta etablering av fysiske sikringstiltak i form av forsterket ytre perimeter.

Alle kostnader for å realisere EBA-prosjektets mål, uavhengig av finansieringskilde (kapittel og post), inkluderes nå i kostnadsrammen.

Forrige artikkelUnderlig av Høyre i fylkestinget
Neste artikkelHadsel kan miste skolepengene fra staten