Selv med omfattende opprenskningen av blyforuresning knyttet til Heimevernets aktiviteter på den gamle skyte- og øvelsesfeltet på Melbu vil Melbuelva aldri bli helt blyfri.

I følge Forsvarsbyggs ferskeste rapport fra september 2012 er det planer om fortsatt sivil drift av skytterbaner, men langt fra så mange baner som tidligere er brukt av Heimevernet. Rapporten slår fast at det på skytebanene som fortsatt skal være i drift, vil bli tilført nye prosjektiler som raskt vil gi økt blyinnhold i blinkområdene.

– Det anbefales dermed at Skifte Eiendom, grunneier og skytterlag diskuterer og eventuelt blir enige om å gjenbruke allerede lokalt blyforurensede masser i kulefangervollene. Dette må i så tilfelle godkjennes av forurensningsmyndighetene og av alle involverte parter, heter det i rapporten.

I følge den samme rapporten vil en slik løsning gi skytterlaget opparbeidede kulefangervoller, mens Skifte Eiendom får lavere tiltakskostnader ved at det må leveres mindre mengder forurenset masse til godkjent mottak. Det betyr med andre ord at Forsvaret i så fall vil etterlate en større mengde blyforurenset jord på skytteranleggets område, i stedet for å rydde opp en gang for alle.

I tidligere rapport fra 2011 heter det at jordmasser rundt ni av ti undersøkte selvanvisere inneholder så mye bly at massene er farlig avfall. Det samme gjelder syv av 17 undersøkte mindre områder med rester av målarrangementer.

Normveriene overskredet
Miljøkartleggingen påviste forurensede jordmasser. Innholdet av bly i jordmasser er så høyt at normverdiene for mest følsom bruk er overskredet ved alle skyte- og feltskytebanene på det gamle Melbu skyte- og øvelsesområde.

– Skytebanene 3/4 og 5/6 og ved feltsklytebane 1, 2 og 8 er områder med så høye blykonsentrasjoner at grenseverdier for farlig avfall er overskredet, heter det.

Myrene forblir forurenset
I intakte myrområder er Forsvarsbygg villig til å tillate store mengder blyforurensning også i framtida. Begrunnelsen er at myrområdene på og rundt det gamle skyte- og øvelsesområdet er en verdifull naturtype som vil bli svært negativt påvirket av langskapsmessige tiltak, som opprydding vil medføre. Dette betyr i praksis at det vil lekke bly fra myrområdene, trolig i lengre tider enn levetiden til dagens innbyggere på Melbu.

Tidvis mye bly i Melbuelva
Vannprøvetaking i 2010-2011 viser for øvrig at skytefeltet i liten grad påvirker vannkvaliteten i Melbuelva, men i nedbørsrike perioder er det målt urovekkende høye blykonsentrasjoner.

Basert på vannprøvene ser man at det er en marginal påvirkning av Melbuelva. Alle analyseresultatene er langt under grenseverdi fastsatt i Vanndirektivet. Fem vannprøver har imidlertid vist høyere beregnede blykonsentrasjoner enn det grenseverdiene tillater, men spredningsrisikoen ansees som liten.

Forrige artikkelSkytebanen er et farlig område
Neste artikkelHavfisk: Halvparten av trålermannskapet fra Nord-Norge