Nordlaks Havbruk AS har mottatt positivt nytt fra Kystverket etter at de gir godkjenning for etablering av et akvakulturanlegg for laksefisk ved lokaliteten Hoholmen vest for Brottøya i Hadsel kommune.

Søknaden ble først sendt til Nordland fylkeskommune, som deretter videresendte den til Kystverket for behandling i henhold til havne- og farvannsloven. Etter en grundig gjennomgang og vurdering av søknaden, har Kystverket nå gitt sin tilslutning til prosjektet.

Betydelig størrelse

Det planlagte akvakulturanlegget ved Hoholmen vil ha en betydelig størrelse, med en overflatedel eller anleggsramme som måler omtrent 630 x 180 meter. Anlegget vil være dedikert til oppdrett av laksefisk, med en estimert biomasse på 5000 tonn maksimal tillatt biomasse .

I tråd med hensyn til miljøvern og bærekraftig akvakultur, vil Nordlaks Havbruk AS iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at driften av anlegget er i samsvar med gjeldende regelverk og beste praksis i bransjen.

Sikkerhet og samfunnshensyn

Kystverket har tatt hensyn til flere faktorer i sin beslutning, inkludert sikkerhet i farvannet og hensynet til den generelle ferdselen i området. Det er viktig å merke seg at anlegget er planlagt i et område med lav trafikk og med hensyn til den naturlige topografien i havområdet. Derfor forventes det ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for sjøtrafikken eller den allmenne ferdselen.

Marint miljø

I tillegg til sikkerhetshensyn vurderer Kystverket også miljøaspektene nøye. I tråd med naturmangfoldloven og vassforskriften har de undersøkt og konkludert med at tiltaket ikke forventes å ha en negativ innvirkning på det marine miljøet eller på målene for vannmiljøet i nærliggende vannforekomster.

Forrige artikkelSå mye fikk Ånstadblåheia alpinanlegg
Neste artikkelSortlandsbrua blir «Suorttárovvi»