Hjem Nyheter Kommunene kan bruke ressursene mer effektivt

Kommunene kan bruke ressursene mer effektivt

– For at kommunene skal kunne gi gode tjenester til innbyggerne sine, må de bruke ressursene sine godt og effektivt. Nye effektivitetstall viser at dersom alle kommuner blir like effektive som de beste, kan vi frigjøre om lag 29 milliarder kroner som kan brukes på blant annet skole, barnehageplasser eller eldreomsorg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag oppdateres kommunedata.no med nye data som viser resultater fra en effektivitetsanalyse av kommunenes tre største tjenester for 2016. Her kan kommunene måle seg med sammenliknbare kommuner for å sjekke hvor effektive de er på pleie og omsorg, barnehage og grunnskole.

– For å gjøre offentlig sektor bedre må vi jobbe smartere, ikke løpe fortere. På kommunedata.no kan kommunene se hvordan ressursene brukes og sammenlikne seg med relativt like kommuner. Dette gir kommunene gode muligheter til å lære av hverandre, sier Sanner i en pressemelding.

Kan frigjøre 29 milliarder kroner

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Senter for økonomisk forskning (SØF) laget årlige analyser av effektiviteten i de kommunale tjenestene. Resultatene for 2016 er nå tilgjengelige på kommunedata.no.

Samlet har kommunene et teoretisk effektiviseringspotensial på 13 prosent innenfor de tre største tjenesteområdene. Det betyr at dersom alle kommunene er like effektive som de beste, kan de frigjøre til sammen 29 milliarder kroner. Dette er en illustrasjonsberegning.

– Analysen viser at kommunene har et stort potensial hvis de lærer av de beste. Kanskje kan kommunene jobbe mer effektivt ved å bruke velferdsteknologi for å gjøre eldreomsorgen bedre, eller digitale løsninger for å svare på enkle spørsmål fra innbyggerne. Kommuner som tenker nytt og jobber smartere kan frigjøre ressurser som kan brukes til flere barnehageplasser, bedre skoler og økt kvalitet i eldreomsorgen, sier Sanner.

Sammenholder tjenestetilbudet, resultater og ressursbruk

Analysen sammenholder kommunenes tjenestetilbud og resultater med ressursbruken på de samme tjenestene.

Resultatene kan for eksempel være nasjonale prøver i skolen, liggedøgn for eldre i institusjon eller oppholdstimer for barn i barnehage. Analysen har også gode kvalitetsmål. Både læringsutbytte og hvordan barna har det på skolen fanges opp.

Kommunens ressurser kan være lønn til barnehage, årsverk innen pleie og omsorg eller grunnskole, eller driftsutgifter utenom lønnskostnader.

– Det kan være politiske prioriteringer eller lokale forhold som gjør at enkelte kommuner ligger høyere eller lavere i ressursbruk. Slike analyser kan derfor aldri vise hele bildet. Likevel mener jeg alle lokalpolitikere og rådmenn bør bruke verktøyet til å se hvordan deres kommune kommer ut og hvordan de kan bli bedre. Vi har mye å lære av hverandre, sier Sanner.

Forrige artikkelHadsel dårligst på grunnskoletjenesten
Neste artikkelBasen britiske overvåkingsfly skal operere fra svært lik Andøya