Hadsel kommune starter reguleringsarbeidet rundt Norlense på Fiskebøl lenge før myndighetene har bestemt hvor i Lofoten og Vesterålen det framtidige oljevern- og miljøsenteret skal ligge.

Mandatet for utredning av forslag til konsept for et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen er krystallklart:

Det midlertidige sekretariatet skal senest 1. januar 2017 komme med et forslag til konsept. En midtveisrapportering inkludert status for arbeidet og en skisse av endelig løsning skal leveres senest innen 1. juli 2016. Den foreløpige rapporten inneholder nødvendig beslutningsgrunnlag for å bestemme lokalisering. Rapportene leveres til Samferdselsdepartementet og behandles i departementsgruppen.

Det betyr at Hadsel kommune allerede nå er i gang med forberedelsene for omfattende reguleringer på Fiskebøl mer enn tre måneder før offentligheten kan få de aller første signalene om hvor det nye senteret skal ligge i Lofoten og Vesterålen.

Kommunen har varslet oppstart av områderegulering med tilhørende konsekvensutredning og planprogram, for fremtidig oljevern og miljøsenter ved Fiskebøl i Hadsel kommune.

Statens vegvesen er blant de første instansene som skal uttale seg om planene til Hadsel kommune. Seksjonsleder Jan-Åge Karlsen ved Statens vegvesen i Nordland uttalte seg den 14. mars 2016 som forvalter av fylkesveier på vegne av Nordland fylkeskommune.

Hadsel kommune ønsker å starte arbeidet med områderegulering av Rødsandbukta og Hessandrevet ved Fiskebøl. Området er på cirka 150 mål og er i kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til næringsområde. Formålet med reguleringsplanen er derfor å følge opp kommuneplanens arealdel, gjennom å etablere et oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl.

Statens vegvesen i Nordland fremmer disse forholdene i forhold til det arbeidet kommunen har startet:

Planprogram
Planprogrammet gir en god beskrivelse av viktige tema som bør utredes. For vårt ansvarsområde har vi spesielt fokus på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø langs fylkesvegene 82 og 888. Det fremgår at konsekvensutredningen utredes i henhold til vegvesenets håndbok V712 Konsekvensanalyser.

Aktuelle område er i kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til næringsområde der formålet er å etablere et oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl. Den største andelen av fremtidig fremmedtrafikk antas vil være fra E10 via fylkesveg 82 og 888. Det er i dag ikke etablert adkomst fra fylkesveg 888 til området. Vi mener at det bør etableres adkomst, kryssløsning, til næringsområdet fra fylkesveg 888, slik at man unngår trafikk gjennom dagens boligområde på Hellsundbergan.

Fylkesveg 888 er en enfeltsveg med etablerte møteplasser fra krysset med fylkesveg 82 og langs næringsområdet. Av planprogrammet fremgår det av pkt. 6.1.8 Transportbehov at trafikken vil sannsynligvis øke som følge av tiltaket. Både personbiler og tyngre kjøretøy. Videre er det beskrevet at man bør gjennomføre en trafikkanalyse av nå-situasjon og fremtidig situasjon.

I utredningen bør det sies noe om eksisterende veger, fylkesveg 82 og 888, og eventuelt behov for oppgradering av disse.

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Det bør for områdene avsettes/dimensjoneres tilstrekkelig vegareal inklusive snuplasser for kjøretøy som skal betjene områdene (brøyting, renovasjon, utrykningskjøretøy, varetransport mv.) samt parkeringsplasser.

Utnytting, bebyggelse av samt andre vilkår for områdene skal være i henhold til bestemmelsene gitt i arealplanen. I plansammenheng er det viktig at trafikkarealer som vegbredder, byggegrenser, siktsoner mv. fremgår av planen og er målsatt eller beskrevet i bestemmelsene. I tillegg ønsker vi å understreke viktigheten med å rette fokus på universell utforming i planarbeidet.

Tilknytting til fylkesvegnett I planprogrammet beskrives det at tiltaket sannsynligvis vil medføre til endrede trafikkforhold. Vi mener at det bør etableres adkomst, kryssløsning, til næringsområdet fra fylkesveg 888, slik at man unngår trafikk gjennom dagens boligområde på Hellsundbergan. Som følge av dette stilles det krav, til reguleringsplanen, om at krysset skal utformes som et ukanalisert kryss i henhold til Håndbok N100. Dette innebærer at hele krysset, inklusiv sikttrekantene, inngår i plankartet. Sikttrekantene skal reguleres som hensynssone. Av bestemmelser for reguleringsplanen skal det fremgå at det innenfor frisiktsonen ikke må finnes sikthindringer som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiplan. Dersom geometrisk utforming av krysset ikke kan vises på plankartet, skal de tekniske kravene fremgå av bestemmelsene.

Fylkesvegen inklusive vegskråning, grøft og vegskjæring skal avsettes som «kjøreveg» og «annen veggrunn». Formålsgrensen må legges minimum 3 meter fra vegkant. Der vi har fylling/skjæring skal formålsgrensen legges minimum 1 meter fra fyllingsfot/skjæringstopp.

Byggegrense
Langs riks- og fylkesveger er byggegrensen 50 meter regnet fra midtlinje veg. Annen byggegrense kan fastsettes i samarbeid med vegvesenet. Dette bør fremgå av plankartet og reguleringsbestemmelsene. Hovedprinsippet er at alle byggverk, opplag og innretninger må ha tillatelse før de kan plasseres innenfor byggegrensen. Dette gjelder bl.a. vareramper, murer og liknende innretninger. Begrepet opplag omfatter innretninger som lett kan fjernes, som fast parkering, grushauger og annen lagring. Tre, busker og andre plantevekster i byggeforbudssonen kan kreves fjernet dersom dette er nødvendig av hensyn til ferdselen eller vegvedlikeholdet.

Støy
Støy skal vurderes i henhold til retningslinje T-1442 (Støy i arealplanleggingen) for nye boliger og støyfølsom bebyggelse.

Rekkefølgekrav
Det må legges inn rekkefølgebestemmelse til opparbeidelse av kryss. Krysset skal utformes i henhold til vegnormalens krav, og skal være etablert før byggearbeidene starter.

Medvirkning fra Statens vegvesen i videre planarbeid
Statens vegvesen ønsker et nært og konstruktiv samarbeid i den videre planleggingen og utbyggingen av prosjektet. Vi oppfordrer derfor til å involvere oss tidlig i prosessen, slik at konkrete problemstillinger og utfordringer knyttet til de trafikale forholdene kan diskuteres og avklares. Dette for å sikre gode og trafikksikre løsninger i tråd med nasjonale føringer. Videre ber vi om at planen forelegges oss til uformell gjennomgang, før denne legges ut til offentlig ettersyn.

 

 

 

Forrige artikkelSlik blir skiltplanen for veiprosjekt på Sandnes
Neste artikkelHadsel hopper bukk over tillitsvalgte