Hadsel kommune hopper bukk over de tillitsvalgte rett til å uttale seg når helsevesenet skal ta beslutninger om arbeidstid. Det liker Arbeidstilsynet dårlig og refser kommunen for brudd på arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynets jurist Christian Erlend Nergård Jensen har derfor gjort en henvendelse til Hadsel kommune ved soneleder for omsorgstjenesten på Innlandet, Per Atle Bayner.

Sonelederen har søkt Arbeidstilsynet om tillatelse til å utvide den alminnelige arbeidstiden i helgene til 13 timer. Konkret gjelder søknaden for omsorgstjenesten på Innlandet, som består av en døgnbemannet omsorgsbolig med 15 beboere og ansatte hjemmesykepleiere.

Sonelederen har overfor Arbeidstilsynet opplyst at to personer ved hjemmetjenesten ikke har ønsket å gå langvakter. Derfor ble disse tatt ut av ordningen med langvakter.

Arbeidstilsynet minner kommunen ved sonelederen om at tilsynet har ansvar for at forvaltningslovens paragraf 17 etterleves. Det betyr at saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Tilsynet viser til arbeidsmiljøloven paragraf 10-5 tredje punktum:

«Før Arbeidstilsynet treffer sin avgjørelse, skal ordningen av arbeidstiden drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Referat fra drøftingene samt utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden»

– Arbeidstilsynet kan ikke se at ordningen er drøftet med de tillitsvalgte. På grunnlag av ovennevnte ber vi om at saken drøftes med de tillitsvalgte og at referat fra drøftingene oversendes Arbeidstilsynet. Saken kan ikke realitetsbehandles før etterspurt dokumentasjon er fremlagt, skriver jurist Christian Erlend Nergård Jensen i brevet til Hadsel kommune.

Kommunen har fått en frist til 21. mars 2016 med å gi svar til Arbeidstilsynet, og truer med å vurdere å avvise søknaden fra omsorgstjenesten dersom ikke de etterlyste opplysningene ikke blir gitt.

Soneleder Per Alte Bayner har gjennomført en evaluering av turnusen for 2015. Der konkluderer han med at det er gjort justeringer i forhold til den enkeltes turnus. Han oppfatter det slik at det er ønskelig å fortsette med lange vakter en av dagene i helgene.

– Jeg finner ordningen forsvarlig og den er frivillig. Dette er den eneste løsning for å oppnå færre arbeidshelger for personalet, samt at ordningen gir en god fordeling av fagpersonell i helgene.

Forrige artikkelHadsel starter regulering før oljeavgjørelse er tatt
Neste artikkelBarnhageorganisasjon klager på Hadsel kommune