Steinsvik Hus & Entreprenør AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling ved Søndre gate 36 på Stokmarknes i Hadsel kommune. Formålet med utfyllingen er landvinning i forbindelse med boligutbygging og småbåthavn.

Tiltaket omfatter utfylling av ca. 14700 kubikkmeter sprengt stein over et areal på ca. 3100 kvadratmeter ved og i sjø på gnr/bnr 65/1075, 65/1117, og 65/22 i Hadsel kommune, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen i Nordland.

Tiltaket planlegges gjennomført så snart som mulig, og innen 2017.

Multiconsult AS har gjennomført prøvetaking av overflatesedimentet i tiltaksområdet, og analyseresultatene viser at miljøtilstanden i de undersøkte sjøbunnssedimentene er svært dårlig. Ved utfylling vil miljøpåvirkning i hovedsak komme av oppvirvling og spredning av partikler fra sjøbunnen når steinmassene legges ut. Spredning avhenger av lokale strømforhold og mengden fine partikler på sjøbunnen i utfyllingsområdet. Eventuelle miljøgifter vil i stor grad være bundet til finpartikler.

Fylkesmannen kan sette vilkår om tiltak for å avbøte på miljøpåvirkningen. Tiltak kan for eksempel bestå av å fylle ren sand over sjøbunnen og/ eller legge en egnet duk før selve utfyllingen starter. Vi vil pålegge avbøtende tiltak i denne saken ettersom sjøbunnen er forurenset.

Forrige artikkelFærre elever og flere lærere i Nordland
Neste artikkelBetydelig snøskredfare i Lofoten og Vesterålen