Mens det fortsatt tillates fri jakt på gaupe i Lofoten og Vesterålen, kan den omstridte kvotejakta for resten av Nordland i tillegg medføre et tap av seks gauper.

I løpet av februar og mars skal uprofesjonelle jegere kunne drepe inntil seks gauper i Nordland. Tre av disse er hunngauper som kunne bidra til økning i gaupebestanden.

I følge Fylkesmannen i Nordland starter gaupejakta 1. februar og kan pågå til og med 31. mars.

Ettersom antall gauper i Nordland er under bestandsmålet, er det Miljødirektoratet som har gjort vedtaket om kvotejakta i fylket. Miljødirektoratets vedtak er i hovedsak det samme som rovviltnemnda har anbefalt.

Lofoten og Vesterålen

– Det åpnes for kvotefri jakt i Lofoten og Vesterålen i samsvar med praksis fra tidligere år. For resten av Nordland er kvoten totalt seks gauper, hvorav maksimalt tre hunner over ett år. Kvoten er fordelt som følger:

  • a) Sørfold, Bodø og Fauske kommuner – kvote på 1 gaupe
  • b) Saltdal kommune – kvote på 1 gaupe
  • c) Rana og Hemnes kommuner – kvote på 1 gaupe
  • d) Vefsn og Grane kommuner – kvote på 1 gaupe

Samlet hunndyrkvote for område a-d: To hunngauper over ett år. For å begrense uttak av voksne hunndyr er familiegrupper av gaupe som opptrer sammen unntatt fra tillatelsen fra jaktstart og frem til 28. februar for område a-d. De tiltak som er mulige for å unngå felling av familiegrupper i denne periode, skal være iverksatt.

Bindal vest for Åbjøra – kvote på 1 gaupe. Ingen begrensning på felling av hunndyr eller familiegrupper.

Ett fritt dyr til fordeling så lenge det gjenstår dyr på hunndyrkvota. Fylkesmannen i Nordland kan fordele dette under jakta til områder med særlige tapsutfordringer.

Særlige vilkår

Kvotejakta varer fra 1. februar – 31. mars 2017. Miljødirektoratet kan til enhver tid stanse kvotejakten eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det. All avgang av gaupe innenfor regionen etter at vedtaket er fattet belastes aktuell kvote.

Viktig informasjon om kvotejakta

Kvotejakt på gaupe krever tillatelse fra grunneier. På statsgrunn innebærer dette at man må ha løst jaktkort eller har kontrakt på storviltjakt hos Statskog SF.

Aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. Det er tillatt å bruke hagle eller rifle. For jakt med rifle må jegeren ha bestått skyteprøve for jaktåret 2016/2017. For øvrig gjelder bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av Viltloven, samt bestemmelsene om kvotejakt i forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.

Plikt til å holde seg oppdatert

Antall gauper som til enhver tid kan felles i de ulike områdene blir kunngjort over telefonsvarer hos Fylkesmannen i Nordland, nummer 755 31 560. Jeger skal minimum ringe kvotetelefonen to ganger i døgnet: før jaktstart og mellom kl. 12 og 13.

Meldeplikt ved påskyting av gaupe

Melding om skutt eller påskutt gaupe skal umiddelbart gis til Fylkesmannen i Nordland på telefonnummer 47829091. Det er viktig å oppgi jegers navn og telefonnummer. Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddplass skal også kunne påvises.

Kvotejakt i grenseområdene mot Troms

Kvotejakt på gaupe i grenseområdet mot Troms administreres av Fylkesmannen i Troms. Tilgjengelig kvote i dette området gis på Fylkesmannen i Troms sin telefonsvarer, 77 64 22 32. Alle som deltar i lisensfelling i dette området plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote.

Meld fra om familiegrupper

For å få best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket er det viktig at familiegrupper blir registrert. Fylkesmannen vil derfor anmode jegerne om å melde fra om observasjoner av familiegrupper til Statens naturoppsyn.

Registreringsperioden for familiegrupper av gaupe er 1. oktober – 28. februar.

Alle innmeldinger av familiegrupper honoreres med kr 3.000,-. Vilkåret er at Statens naturoppsyn kan dokumentere observasjonen etter gjeldende reler. Spor som allerede er kontrollert av SNO kvalifiserer ikke til utbetaling av flere dusører.

Forrige artikkelBedre rutiner etter tilsyn med Andøy kommune
Neste artikkelUværet gjør det farlig å bruke brua