For første gang har Melbu utmark blitt godkjent som eget elgvald. Melbu-mannen Thor Iversen er av kommunen utnevnt som valdansvarlig representant. Han vil være grunneiers representant overfor kommunen.

– Formannskapet godkjenner med hjemmel i viltlovens kap V og § 11 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, gården Melbu som vald for jakt på elg.

Thor Iversen godkjennes som valdansvarlig representant, jf 12 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, heter det i kommunes vedtak.

Det har bygget seg opp en livskraftig stamme av elg i Melbus utmark de siste årene, og til høsten vil den første elgjakta i dette området ta til. Hvem som får lov til å være med på denne jakta er foreløpig ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvordan jaktdeltakerne blir valgt ut.

– Ved vurdering om godkjenning av elgvald er det et krav at valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltart. I tillegg må elgstammen være av en slik størrelse at det er forsvarlig å åpne for elgjakt.

Omsøkt elgvald omfatter kun gården Melbu. Optimalt har det forvaltningsmessig vært en fordel om gården Melbu hadde søkt om å få lagt sitt areal til eksisterende vald. Det henger sammen med at det er lettere å forvalte et større vald enn mange småvald. I Hadsel synes det å være vanskelig å få etablert vald av en viss størrelse.

Når det gjelder elgstammens størrelse viser fellingsrapportene samt sett-elgskjemaene fra eksisterende vald på Hadseløya at vi har en elgstamme i vekst. For jaktsesongen 2015 ble det fellingstillatelse på 18 dyr og alle dyrene ble felt. På sett-elg skjemaene ser vi blant annet at det har vært en økning i sett kalv per kalvku. Det tyder på at kuandelen i elgstammen består hovedsakelig av kyr som nå føder tvillingkalver. Denne utviklingen vil være med på å gi en raskere vekst av elgbestanden.

Konflikt med innbyggerne
Samla sett synes elgstammen å være av en slik størrelse at det er forsvarlig å godkjenne omsøkt elgvald. Det er i tillegg av interesse at elgstammen ikke blir for stor i aktuelt område med tanke på konflikt med innbyggere på Melbu og nærområde.

Også i forhold til påkjørsel av elg i trafikken er det ikke ønskelig med for stor elgstamme. Sjøl om kommunen i samarbeid med Statens vegvesen rydda vegetasjon ut til 10 m fra fylkesvei 82 på strekningen Andvågen til Gulstad med tanke på redusere faren for elgpåkjørsel, er det ingen garanti mot elgpåkjørsel. Det er likevel å anta at faren for elgpåkjørsel på denne strekningen er redusert, og det har ikke etter at tiltaket ble gjennomført vært påkjørt elg på denne strekningen.

Forrige artikkelDisse flyselskapene vil drive regionale flyruter i Nord-Norge
Neste artikkelVil kjøre nordlysturister med vannscooter til vakre Trollfjorden