Fremfor å bygge store, nye veiprosjekter, er Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) forsikrig optimist med tanke på mer vedlikehold til allerede eksisterende fylkesveier over hele landet.

Regjeringens nye Nasjonal transportplan (NTP) har blitt møtt med blandede reaksjoner. Selv om noen viktige veiprosjekter får grønt lys, er det andre som legges på is. En positiv utvikling er imidlertid økt satsing på vedlikehold av et allerede nedslitt fylkesveinett, selv om mange mener at det fortsatt ikke er nok. Med en totalramme på 1.308 milliarder kroner, matcher den nye NTP størrelsen på den forrige. Fagsjef Rikard Gaarder Knutsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) uttrykker en forsiktig optimisme, men påpeker at planen fortsatt ikke møter det dokumenterte behovet for vedlikehold.

– Regjeringen har over lang tid dempet forventningene til ny NTP, så alt i alt ser det noe bedre ut enn vi fryktet. Men planen preges fortsatt av stykkevis og delt utbygging av flere store, viktige veiprosjekter. Satsingen det legges opp til for vedlikehold av veinettet er fortsatt ikke i nærheten av å møte det reelle behovet som er godt dokumentert, sier han.

Langt fra nok til fylkesveiene

I den nye NTP økes bevilgningen til vedlikehold av fylkesveiene noe, og regjeringen vil bruke 65 milliarder kroner til utbedring framfor å bygge nye veier.

– Det er en bra, men forsiktig start, og langt fra nok til å dekke det enorme forfallet på veinettet. Vi hadde helst sett en større vekst i NTP, men da må vi forvente at rammen i større grad enn tidligere forplikter kommende statsbudsjetter, sier han. Fylkeskommunene, som har ansvaret for fylkesveiene, får nå et tyngre ansvar for å bidra til en utbedring:

– Nå må fylkeskommunene i enda større grad enn tidligere være seg sitt ansvar bevisst, og vise seg som dyktige veieiere. Det betyr å gi veinettet høy prioritet når penger skal bevilges. OFV mener også at de aller viktigste fylkesveiene, som både har størst trafikkmengde og store vedlikeholdsbehov, skulle ha vært omtalt i NTP.

Forrige artikkelLager støykart utenfor Lofoten og Vesterålen
Neste artikkelAndøya gjenoppstår som dronebase med milliardsatsing