Hadsel kommune mener at det er mulig å utrede tunell under Hadselfjorden raskere enn det veimyndighetene har lagt opp til i dag.

Det går fram av en innstilling fra rådmannen i Hadsel kommune til formannskapet, der Hadsel skal gi sin høringsuttalelse knyttet til den nasjonale transportplanen for perioden 2018 til 2029.

­– Kommunen har forståelse for at prosjektet [Hadselfjordtunellen] ikke er tatt med i grunnlagsdokumentet slik det er disponert, ved at prosjekter som mangler konseptvalgutredning er utelatt. På den andre siden burde dokumentet ta inn over seg at her ligger en regjeringsbeslutning til grunn for å få prosjektet utredet og at det således burde framkomme på en egen liste, heter det i innstillingen fra rådmannen i Hadsel.

– Når det er sagt vil kommunen anføre, uavhengig av grunnlagsdokumentet, at det haster for Hadsel kommune å få i gang arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU). Som transportetatene selv utrykker vurderes saksbehandlingstiden generelt sett som for lang i forhold til KVU, heter det videre.

– Dette er et prosjekt der man har muligheter til å gjøre noe med dette. Kommunen mener også at prosjektet må sees i lys av kommunereformen. Det er nedsatt et eget arbeidsutvalg som innstiller direkte ovenfor kommunestyret i Hadsel. Arbeidsutvalget har foreslått at kommunestyret vedtar å utrede 0- alternativet. Forutsatt positiv NTP-behandling av Hadselfjordtunellen foreslår arbeidsutvalget at også Hadsel/Lødingen/Vågan-alternativet utredes.

«Hadselfjordtunellen er ikke med i grunnlagsdokumentet, mest sannsynligvis fordi her ikke er utarbeidet en KVU. I grunnlagsdokumentet, kapittel 15.1 fremgår det at planleggingstiden, inkludert KVU, for store veg- og jernbaneprosjekter i dag er på minst ti år. Transportetatene anser at planleggingstiden er for lang og må reduseres. Det bør vurderes endringer i Plan- og bygningsloven med sikte på å oppnå reduksjon av planleggingstiden, skriver de. Regjeringen vil utrede Hadselfjordtunellen og gav fylkeskommunen i august 2015 tilbud om å bidra til å utarbeide KVU for fremtidig kryssing av Hadselfjorden. Hadsel kommune har siden da vært i flere møter med fylkeskommunen i sakens anledning, og saken har også vært løftet opp i regionrådet. Det har også vært dialog mellom fylkesnivået og samferdselsdepartementet, men uten at vi registrerer noen særlig fremgang. Rådmannen anser prosjektet som svært viktig for både Lofoten og Vesterålen, spesielt i lys av overordnet politikk som går i retning av ønsket om sterkere og mer bærekraftige regioner. Veiinvesteringer kan bl.a. skape større arbeidsmarkeder/ arbeidsmarkedsregioner og dermed muligheter for bl.a. bosetting og verdiskapning. I tillegg bør prosjektet også sees i sammenheng med kommunereformen. Kommunestyret har vedtatt at sammenslåing av Hadsel/Lødingen/Vågan utredes forutsatt positiv NTP-behandling og finansiering i Stortinget av Hadselfjordtunnelen.»

Forrige artikkelRådmannen vil tillate endringer på Haugneset
Neste artikkelForeslår gigantisk næringsklynge på Fiskebøl