Espen Jenssen i Hadsel Maskin er godkjent som bergteknisk ansvarlig for steinbruddet i Brattåsen ved Hadsel på Hadseløya.

Det er Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard som nå har behandlet søknad om godkjenning av bergteknisk ansvarlig datert for ett års tid siden. Der søkte Hadsel Maskin om at Espen Jenssen skulle bli bergteknisk ansvarlig for Brattåsen masseuttak i Hadsel kommune.

Mineralloven

Det er forskrift til mineralloven som sier at alle uttak av mineralske ressurser ha en bergteknisk ansvarlig for dagbrudd med et samlet årlig uttak mellom 15.000 500.000 kubikk masse ha to-årig fagskoleutdanning med fordypning i bergteknikk eller bestått stigereksamen fra Statens bergskole.

Teknisk utdannelse

I følge bestemmelsens andre ledd kan personer med annen teknisk utdanning godkjennes dersom det godtgjøres at utdanningen gir de nødvendige kvalifikasjoner. Ved vurderingen legger man vekt på innholdet i utdanningen, relevant etterutdanning samt søkerens praktiske erfaring innenfor bergverksvirksomhet.

Risiko for skade

Det skal videre legges vekt på omfanget, kompleksiteten og risikoen for skade ved det aktuelle dagbruddet. Det kan også legges vekt på om manglende kompetanse på enkelte områder knyttet til driften av dagbruddet vil dekkes ved kjøp av konsulenttjenester.

Har utdanning

– Espen Jenssen har gjennomført delstudium i bergteknikk ved Stjørdal tekniske fagskole i tillegg til å ha opparbeidet god realkompetanse gjennom flere år med bergverksdrift. På bakgrunn av det overnevnte vurderer vi det slik at Espen Jenssen oppfyller de kvalifikasjonskrav som stilles for å fungere som bergteknisk ansvarlig for uttaket.

Godkjennes

– I henhold til forskrift til mineralloven §3-3 andre ledd, godkjennes Espen Jenssen som bergteknisk ansvarlig for Brattåsen masseuttak, skriver overingeniør Anne Bruland Høyen i godkjenningsdokumentet til Hadsel Maskin.

Ansvarlig for driften

Han er nå ansvarlig for at driften i Brattåsen skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte at driften til enhver tid skjer etter ene ajourført og godkjent driftsplan.

Mange års drift

Brattåsen masseuttak er et steinbrudd som hovedsakelig består av mangeritt. Området for masseuttak dekker omtrentlig 58 dekar og det totale uttaksvolumet er ifølge tiltakshaver 900.000 kubikkmeter og det er forventet et årlig uttak på 30.000 til 50.000 kubikkmeter. Det er nok stein i bruddet til å drive i 20 til 30 år framover.

Via kartet under kan du se nærmere på masseuttaket i Brattåsen. Velg gjerne flyfoto for å se detaljer fra bruddet.

Forrige artikkelStokmarknes Sykehjem tar lett på brannvernet
Neste artikkelUtenlandsk skip kjører i sikksakk-mønster i Hadselfjorden