Kravet til åpent kontorlandskap er de samme som for andre kontorarbeidsplasser, i følge Arbeidstilsynets regler.

– Disse kravene må arbeidsgiver kjenne og ta hensyn til, også når virksomheten planlegger og utformer arbeidsplasser i åpent landskap. Vi skiller mellom faste og fleksible arbeidsplasser i et kontorlandskap. Flere arbeidsplasser har en kombinasjon og sambruk av kontorplasser. Uansett valg av løsning må arbeidsplassen utformes og innrettes i samsvar med lov- og forskriftskrav.

I følge Arbeidstilsynet er det viktig å involvere alle parter i planleggings- og driftsfasen. Arbeidsgivere, ledere, arbeidstakere og vernetjeneste/AMU har alle en nøkkelrolle og må få informasjon om de kravene som gjelder.

Les mer: Riv veggene i Hadsel rådhus

– Be arbeidstakerne peke på utfordringer og komme med forslag til løsninger. Det er de som vet best «hvor skoen trykker». Vernetjeneste/AMU og andre tillitsvalgte skal bidra på grunnlag av innspill fra ansatte. Kartleggingen skal avdekke helsebelastende forhold som må følges opp med konkrete tiltak. Drøft HMS og arbeidsmiljøforhold i for eksempel vernerunder, avvikssystem, driftsmøter, personalmøter og medarbeidersamtaler, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Gulvareal

Hver kontorarbeidsplass i landskap må ha et gulvareal som gir fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser. Plassen skal sikre at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke går utover sikkerhet og helse, er noen av kravene.

Arbeidstilsynets forvaltningspraksis legger til grunn at hver arbeidsplass skal ha et gulvareal på minst 6 kvadratmeter. Kravet til gulvareal er basert på erfaring med det arealet hver arbeidstaker minst må ha for å få «tilstrekkelig personlig rom» rundt seg. Dersom hver enkelt arbeidsplass har et gulvareal på minst 6 kvadratmeter, vil Arbeidstilsynet som hovedregel vurdere løsningen som fullt forsvarlig.

Les mer: Rådmannen: – Hjemmetjenesten skal inn i rådhuset

«Løsninger som innebærer mindre avvik fra dette arealet, kan også – etter en konkret vurdering – tilfredsstille kravene i lov og forskrift. Dette forutsetter at virksomheten kompenserer arealavviket med andre tiltak, slik at arbeidsmiljøet samlet sett fremstår som fullt forsvarlig. Slike tiltak kan for eksempel være sosiale soner med direkte tilgang fra arbeidsplassen, ekstra god tilgang til møterom/stillerom mv.»

Arbeidstilsynet krever at løsninger med mindre gulvareal enn 6 kvadratmeter må være faglig begrunnet. I tillegg må virksomheten dokumentere hvordan løsningen ivaretar kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det avgjørende er om arbeidstakeren kan gjøre arbeidsoppgavene sine innenfor det gitte arealet uten at han eller hun blir utsatt for helseskadelig belastning.

Den enkelte arbeidsplass må ha nok plass til at arbeidstakeren kan variere arbeidsstillinger og bevegelser uten hindringer unngår opplevelsen av trengsel ved å ha kollegaer «tett på» kan plassere nødvendig utstyr og innretninger på forsvarlig avstand (pc-utstyr, belysning, lagring, skjerming osv.)

Arealer for atkomst og fellesfunksjoner kommer i tillegg. Det betyr at gangareal, fellesareal, stillerom, møterom osv. ikke skal regnes med i arealgrunnlaget.

Forrige artikkelRådmannen: – Hjemmetjenesten skal inn i rådhuset
Neste artikkelMeget beruset person til sjenanse for andre