Etter at Nærings- og fiskeridepartementet torsdag 25. august 2016 godkjente Lerøys erverv av aksjer i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS, gjengir vi her hele tillatelsen ord for ord slik den framgår fra Fiskeridepartementet.

« Lerøy Seafood Group ASA – søknad om tillatelse til erverv av aksjer i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS

Vi viser til Deres søknad av 13. juni 2016 på vegne av Lerøy Seafood Group ASA (org.nr. 975350940) og morselskapene Austevoll Seafood ASA (org.nr. 929975200) og Laco AS (org.nr. 937305354) om forhåndsgodkjennelse etter deltakerloven § 9 til erverv av aksjer i Havfisk ASA (org.nr. 986392858) og Norway Seafoods Group AS (org.nr. 99520362).

I henhold til kjøpekontrakt datert 2. juni 2016 har Lerøy Seafood Group ASA avtalt å kjøpe og overta følgende aksjeposter i Havfisk ASA:

Aksjepost på 53 551 793 aksjer (63,21%) som i dag eies av Aker Capital AS og aksjepost på 1026 632 aksjer (1,21%) som i dag eies av Fausken Invest AS, tilsammen utgjør det 64,42%. Aker Capital AS eies 100% av Aker ASA.

Lerøy Seafood Group ASA eier fra før 2,61% av aksjene i Havfisk ASA og vil ved en eventuell godkjenning og gjennomføring av eierendringen eie 67,03% av aksjene i selskapet.

De resterende 32,97% av aksjene i Havfisk ASA eies av en rekke mindre aksjonærer.

Videre har Lerøy Seafood Group AS også avtalt å kjøpe og overta en aksjepost i Norway Seafoods Group AS på 62 293 254 aksjer (73,63%) som i dag eies av Aker Capital II AS. Aker Capital II AS eies 100% av Aker ASA.

Havfisk ASA er indirekte majoritetseier i tre selskap som eier fartøy med torsketråltillatelse mv; Nordland Havfiske AS (100%), Finnmark Havfiske AS (97,63%) og Hammerfest Industrifiske AS (60%). Det er knyttet leveringsvilkår til fartøyenes torsketrålkonsesjoner og strukturkvoter. Selskapet er videre minoritetseier i Finnmark Kystfiske AS (49%) som eier et kystfartøy.

Havfisk ASA eier fem fiskeforedlingsbedrifter i Stamsund, Melbu, Kjøllefjord, Hammerfest og Båtsfjord via datterselskapene Havfisk Stamsund AS, Havfisk Melbu AS, Havfisk Finnmark AS, Havfisk Båtsfjord AS og Havfisk Nordkyn AS. Anleggene drives av Norway Seafoods AS som eies 100% av Norway Seafoods Group AS. I tillegg eier Havfisk ASA et anlegg som drives av Storbukt Fiskeindustri AS. Disse seks anleggene har aktivitetsplikt. I tillegg eier Havfisk ASA et anlegg i Skarsvåg og et anlegg i Vardø uten aktivitetsplikt.

Norway Seafoods Group AS eier 100% av aksjene i Norway Seafoods AS, som drifter anleggene Havfisk ASA eier. Selskapet leier også landanlegg, bygninger og produksjonsutstyr fra Havfisk ASA.

Norway Seafoods AS eier 51 % av aksjene i selskapet Sørvær Kystfiskeinvest AS, som har minoritetsinteresser i flere kystfiskerederier.

Lerøy Seafood Group ASA og Austevoll Seafood ASA

Lerøy Seafoods Group ASA er et ledende sjømatselskap med virksomhet innen produksjon, markedsføring og salg av atlantisk laks og regnbueørret, samt kjøp og salg av fisk og fiskeprodukter gjennom datterselskapet Hallvard Lerøy AS. Selskapet er verdens nest største produsent av laks og ørret, med en produksjon av omlag 170000 tonn laks og regnbueørret i Norge. Lerøy Seafoods Group ASA er notert på Oslo Børs. Selskapets største aksjonær er Austevoll Seafood ASA, som eier 52,69% i selskapet. Austevoll Seafood ASA er også notert på Oslo Børs.

Austevoll Seafood ASA er et sjømatselskap med virksomhet i Norge og utlandet. Austevoll Seafood ASA er involvert i virksomhet knyttet til fiskeri, fiskemelsfabrikker, konservering av råstoff og konsumfabrikker, herunder fryserier og hermetikkfabrikker.

Austevoll Seafood ASA eier 49,99% i Br. Birkeland AS som eier 100% av aksjene i Birkeland Fiskebåtrederi Holding AS. Dette foretaket eier 100% av aksjene i fire fiskebåtrederi: Talbor AS, Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS og Maron AS som alle eier ringnotfartøy og Opilio AS som eier fartøy som driver fangst av snøkrabbe.

Austevoll Seafood ASA eier videre 50% av aksjene i Pelagia AS som gjennom datterselskap eier 34,41% av aksjene Sille Marie AS, som eier pelagisk tråler «Sille Marie»VA-110-S.

Ny eiersammensetning i Havfisk ASA
Det søkes om at Havfisk ASA får følgende ny eiersammensetning: Lerøy Seafoods Group ASA 67,03% (ny+nåværende andel) Diverse småaksjonærer 32,97% Lerøy Seafoods Group ASA har følgende eiersammensetning: Austevoll Seafood ASA 52,69% Diverse små aksjonærer 47,31%

Austevoll Seafood ASA har følgende eiersammensetning: Laco AS 55,55% Diverse småaksjonærer, 44,45% Laco AS har følgende eiersammensetning: Lafjord AS 40,00% OR Møgster AS 40,00% Cico Invest II AS 6,67% Lanoen AS 6,67% Paco Invest AS 3,33% Alru Invest AS 3,33% Lafjord AS har følgende eiersammensetning: I &H Møgster AS 51,2%(avrundet) M. Møgster AS 12,2%(avrundet) K. Møgster AS 12,2%(avrundet) A. Møgster AS 12,2%(avrundet) C. Møgster AS 12,2%(avrundet)

I &H Møgster AS eiet 100% av Helge Møgster. M. Møgster AS er eiet 100% av MM Vesterlie AS som igjen eies 100% av Marianne Møgster. K. Møgster AS er eiet 100 % av KM Vesterlie AS som igjen eies 100 % av Karoline Møgster. A. Møgster AS er eiet 100 % av AM Vesterlie AS som igjen eies 100 % av Arne Møgster. C. Møgster AS er eiet 100 % av CM Vesterlie AS som igjen eies 100 % av Christian Møgster. OR Møgster AS har følgende eiersammensetning: LMM Invest AS 50,00 % JD Møgster AS 50,00%

LMM Invest AS eies 100 % av LM Møgster AS som igjen eies 100 % av Lill Maren Møgster. JD Møgster AS eies 100 % av Ole Investering II AS som igjen er eiet 100 % av June Møgster.

Cico Invest II AS, Lanoen AS, Paco Invest AS, Alru Invest AS og bakenforliggende personlige eiere i disse selskapene er norske statsborgere bosatt i Norge i likhet med eierne i de andre selskapene gjennomgått ovenfor.

Rettslige forhold
Lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, deltakerloven, regulerer hvem som har adgang til å drive ervervsmessig fiske og fangst med norske fiskefartøy. Loven regulerer også godkjennelse av eierendring i selskap som eier fiskefartøy.

Eierendring i selskap som eier fiskefartøy krever forhåndsgodkjenning etter § 9 første ledd i deltakerloven som sier følgende:

«Aksje eller part i selskap eller sammenslutning som direkte eller indirekte eier merkeregistrert fartøy, må ikke overdras til annen eier uten at departementet på forhånd har gitt tillatelse til endring i eiersammensetningen.»

Godkjennelse av eierendring krever blant annet at ny eier tilfredsstiller kravene ideltakerloven § 5 og at det er grunnlag for å dispensere etter lovens § 6 tredje ledd.

I følge § 5 kan ervervstillatelse bare gis til den som er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger. Etter bestemmelsens annet ledd bokstav a) er aksjeselskap, allmennaksjeselskap og annet selskap med begrenset ansvar likestilt med norsk statsborger når selskapets hovedkontor og styrets sete er i Norge, når styrets flertall, herunder styrelederen, består av norske statsborgere som er bosatt i Norge og har bodd her i de to siste år, og når norske statsborgere eier aksjer eller andeler svarende til minst 6/10 av selskapets kapital og kan utøve stemmerett i selskapet med minst 6/10 av stemmene.

Lerøy Seafood Group ASA er eiet med 52,69% av Austevoll Seafood ASA og med 47,31% av diverse mindre aksjonærer.

Fra søker er departementet forelagt oversikt per 6. juni 2016 basert på opplysninger innhentetfra VPS, som fører aksjonærregisteret for Lerøy Seafood Group ASA. Oversikten viser at aksjonærer som anses som norsk og utenlandsk etter definisjonen referert ovenfor utgjør henholdsvis 77,21 % og 22,79 %.

Nærings- og fiskeridepartementet legger med dette til grunn at nasjonalitetskravet er oppfylt. Departementet vil påpeke at det er eiers eget ansvar å påse at nasjonalitetskravet er oppfylt til enhver tid, og at det følger av deltakerloven § 11 første ledd bokstav a, jf § 18 annet ledd, at tillatelser skal kalles tilbake dersom nasjonalitetskravet ikke lenger er oppfylt.

Det følger av deltakerloven § 6 første og annet ledd at ervervstillatelse bare kan gis til personer eller selskaper som oppfyller kravet om aktivitet i fiske. Etter § 6 tredje ledd kan departementet dispensere fra aktivitetskravet «i særlige tilfeller, når næringsmessige eller regionale hensyn tilsier det».

Havfisk ASA tilfredsstiller ikke vilkårene mht. aktivitet i fiske og er gitt dispensasjon fra aktivitetskravet for å eie fartøy med torsketråltillatelse via selskapene Nordland Havfiske AS, Finnmark Havfiske AS og Hammerfest Industrifiske AS, jf deltakerloven § 6 tredje ledd.

Ved vurdering av søknaden om eierendring må det vurderes hvorvidt omsøkte eierendring vil ivareta næringsmessige og regionale hensyn som ligger til grunn for Havfisk ASA sin dispensasjon fra aktivitetskravet.

Tillatelsene tilknyttet Havfisk ASA berører gjennom ulike leveringsvilkår og vilkår om aktivitetsplikt flere kystsamfunn i Nordland og Finnmark.

Lerøy Seafood Group ASA har ikke planer om å gjøre endringer i driften av Havfisk ASA og uttaler at Havfisk ASA vil fortsette sin virksomhet som selvstendig selskap etter ervervet av Havfisk-aksjene. Det er heller ingen planer om å avslutte foreliggende samarbeidsavtaler med Norway Seafoods Group AS og andre selskaper som driver foredlingsanlegg eiet av Havfisk ASA.

Etter Nærings- og fiskeridepartementets vurdering vil eierskifte i den henseende ikke få uheldige konsekvenser for berørte lokalsamfunn i Nordland og Finnmark.

Havfisk ASA er i dag registrert med en andel kvotefaktorer torsk/hyse på 29,6074 og kvotefaktor på sei med 31,9129 og er innenfor konsentrasjonsgrensene som gjelder for eier av fartøy med torsketråltillatelse.

Forskrift av 13. oktober 2006, konsesjonsforskriften, regulerer eierkonsentrasjon for eier av fartøy med torsktrålkonsesjon, jf §§ 2-4 og 2-5.

I § 2-5 er det fastsatt særlige regler om eierkonsentrasjon når fartøy og industribedrift eies av samme eier som i det foreliggende tilfellet. § 2-5 bokstav b) fastslår at «når mer enn en fiskeindustribedrift er eid av samme eier kan eieren inneha torsketråltillatelse for fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil sju kvotefaktorer for hver fiskeindustribedrift han eier når han har plikt til å leverefangsten fra fartøyet etter forskrift 12.september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse til fiskeindustribedriften».

Det fremgår av § 1-6 i konsesjonsforskriften hvordan tilordning av kvote fra fartøy eieren har andel i, skal beregnes.

Lerøy Seafood Group ASA skal eie 67,03% av Havfisk ASA. Fiskeridirektoratet har beregnet at eierkonsentrasjonen Lerøy Seafood Group ASA vil ha ved overtakelse av aksjer i Havfisk ASA vil utgjøre 26,02048 kvotefaktorer torsk. Foretaket vil dermed også være innenfor grensene for eierkonsentrasjon. Det er i søknaden opplyst at verken Lerøy Seafood Group ASA eller dets eiere har eierinteresser i fartøy som innehar torsketråltillatelse eller forøvrig driver fiske etter bunnfisk innenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

Det er knyttet leveringsvilkår til torsketrålkonsesjonene tildelt trålrederiene som Havfisk ASA eier helt eller delvis. Havfisk ASA har også aktivitetsplikt på anleggene selskapet eier via datterselskap i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord. Når departementet skal godkjenne eierendringer og tildele nye tillatelser, kan departementet sette nye vilkår.

Nærings- og fiskeridepartementet har etter vedtak fra Stortinget oppnevnt en kommisjon som skal vurdere hele pliktsystemet. I denne situasjonen er det ikke aktuelt for departementet å gjøre endringer i de pliktene som Havfisk ASA er pålagt.

Lerøy Seafood Group AS søker også å overta 73,63% av aksjene i Norway Seafoods Group AS. Norway Seafoods Group AS er indirekte minoritetseier i flere kystfartøy gjennom datterselskapet Norway Seafoods AS. Majoritetseier i selskapene som eier kystfartøyene er aktive fiskere og står oppført på blad B i fiskermanntallet. Omsøkte eierendring i Norway Seafoods Group AS vil ikke være i strid med aktivitetskravet, nasjonalitetskravet eller de krav som stilles for at fartøyene skal kunne opprettholde sin deltageradgang i ulike kystfiskerier.

I vurderingen av om det skal gis tillatelse til eierendringen i Havfisk ASA og Norway Seafoods AS legger Nærings- og fiskeridepartementet vekt på at Lerøy Seafood Group ASA har et stort globalt salgsnettverk og videreforedlingsanlegg flere steder i verden. Av foretakets nettside fremgår det også at selskapet er helintegrert og leverer full sporbarhet på alle produkter.

Nærings- og fiskeridepartementet mener at Lerøy Seafood Group ASA ved å overta aksjeposten i Havfisk ASA og Norway Seafoods AS vil kunne styrke denne fiskeforedlingsvirksomheten og at overtakelsen også vil være positivt for hvitfisknæringen i Norge gjennom konsernets kompetanse og dets globale nettverk.

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet finner å kunne godkjenne eierendringene i Havfisk ASA og Norway Seafoods AS etter reglene i deltakerloven. Lerøy Seafood Group ASA gis tillatelse etter denne lovens § 9 til å overta 64,42 % av aksjene i Havfisk ASA og 73,63 % i Norway Seafoods AS.

Det er en forutsetning for godkjennelsen av eierendringen at det ikke skjer eierendringer som medfører at Lerøy Seafood Group ASA blir eier av mindre enn 60 % av aksjene i Havfisk ASA eller at Austevoll Seafood ASA blir direkte eier av mindre enn 50 % av aksjene i Lerøy Seafood Group ASA. Det er likeledes en forutsetning for godkjennelsen at det ikke skjer eierendringer som medfører at Laco AS direkte blir eier av mindre enn 55,55 % av Austevoll Seafood ASA. Dernest at Helge Møgster gjennom selskapene Lafjord AS og I&H Møgster AS og Lill Maren og June Møgster gjennom selskapene OR Møgster AS og LMM Invest AS og JD Invest AS skal eie 80 % av Laco AS.

Alle leveringsvilkår knyttet til torsketrålkonsesjoner og strukturkvoter som blir tildelt Havfisk ASA videreføres. Likeså aktivitetskravet på anleggene Havfisk ASA eier i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Gjeldende meldingsordning for eierendringer i Havfisk ASA av 28. april 2005 og meldingsordning for eierendringer i Norway Seafoods Group AS av 21.desember 2011 videreføres etter endringen i eiersammensetningen. Lerøy Seafood Group ASA og Austevoll Seafood ASA omfattes også av samme ordning. Ordningen innebærer at utenlandsk andel skal oppgis.

Dette vedtaket kan påklages til Kongen i Statsråd etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg.»

Forrige artikkelVolvo bygger glasspalass på Sortland til våren
Neste artikkelGodkjenner Lerøys kjøp av Havfisk og Norway Seafoods