Regjeringen ønsker større fart i mulighetene for landbasert oppdrett av laks og ørret, og tilbyr nå gratis tildeling av oppdrettstillatelser.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag som åpner for løpende og vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett med laksefisk. Samtidig forenkles regelverket ved at det blir tillatt å produsere såkalt postsmolt uten å søke om dispensasjon, skriver departementet i en pressemelding.

Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag i stortingsmeldingen «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett», om en ordning der tillatelser til landbasert oppdrett kan tildeles løpende og vederlagsfritt. Forskriftsendringene er nødvendige for å gjennomføre dette.

Regjeringen ønsker vekst i oppdrettsnæringen og jeg er opptatt av at vi skal regulere næringen basert på miljøkrav og bærekraft. Dette forslaget styrker næringens konkurransekraft gjennom at rammebetingelsene for landbasert oppdrett blir mer likt med tradisjonelt merdbasert oppdrett og rammebetingelser i andre land.

Landbaserte anlegg er i liten grad tatt i bruk i Norge. Det skyldes at dette fortsatt er en teknologi i utvikling, og at det fortsatt kan være er en merkostnad å produsere i landbaserte anlegg.

Havbruksnæringen har imidlertid i større grad tatt i bruk landbasert teknologi for å produsere stor smolt opp til 1 kg, før den overføres til tradisjonelt merdbasert oppdrett. Slik produksjon krever imidlertid i dag dispensasjon fra kravet om at settefisk ikke skal være større enn 250 gram.

– Vi ønsker enklere regelverk og foreslår å oppheve vektbegrensningen for produksjon av settefisk, slik at det kan produseres postsmolt uten å måtte søke om dispensasjon hos Fiskeridirektoratet. Bruk av postsmolt kan bidra til å redusere utfordringene med lakselus og rømming gjennom at det settes ut større og mer robust fisk som også står kortere tid i sjøen, sier fiskeriministeren. Høringsfristen er 22. januar 2016.

 

Forrige artikkelFortsatt full rulle i fattige Hadsel
Neste artikkelRådmannen: Rødskolen setter andre bygg i fare