Tannhelsesituasjonen i Nordland

Av fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV

Som nyinnsatt og ansvarlig fylkesråd for tannhelse avgjorde jeg i oktober å utsette behandlingen av tannhelsesaken. Årsaken var at jeg ønsker å forsikre oss om at muligheten for et godt offentlig tannhelsetilbud ikke skal være avhengig av om man er bosatt i by eller bygd i Nordland.

…ingen tvil om at vi har store utfordringer i tannhelsetjenesten i Nordland.

Hverken fylkesrådet eller fylkestinget har vedtatt noe endeling om utviklingen av tannhelsetjenesten på nåværende tidspunkt. Før saken kommer så langt vil jeg gå igjennom saken med nye øyne. Tilbudet til de som har størst behov, og de som har vanskeligst for å komme seg til en tannklinikk vil veie tungt. Likevel er det ingen tvil om at vi har store utfordringer i tannhelsetjenesten i Nordland. Både når det gjelder rekruttering, utstyr og økonomi.

Tannhelsetjenesten i Nordland fylkeskommune har i ett år jobbet grundig med å belyse hvilke tjenester som tilbys over hele fylket. Medarbeidere i tannhelsetjenesten, fagforeninger, andre avdelinger i fylkeskommunen og kommunene i Nordland har vært inkludert i arbeidet hele veien. Dette er et arbeid som avdekket store utfordringer; tannhelsen til barna i Nordland er blant den dårligste i landet og tilbudet som gis varierer mye fra klinikk til klinikk, samtidig som det er store kvalitetsforskjeller på utstyret på de ulike klinikkene.

Den beste måten å bidra til bedre tannhelse i Nordland er ved å fokusere mer på forebyggende arbeid. Som en del av et slikt arbeid vedtok fylkesrådet for nylig at vi skal ansette en tannhelsekoordinator som skal jobbe med utadrettet forebyggende arbeid utenfor tannklinikkene. Jeg er glad for at mitt første steg som ansvarlig fylkesråd er å bidra til denne satsningen, som også fagforeningene har etterspurt.

…avhengig av å ha moderne klinikker med godt utstyr.

For å tilby en likeverdig tannhelsetjeneste i hele Nordland er vi avhengig av å ha moderne klinikker med godt utstyr. Utstyret som brukes blir mer og mer avansert, og dermed også kostbart. Slik som tannhelsetjenesten er organisert i dag er det til enhver tid ca. 40 behandlingsrom som står tomme, fordi tannklinikkene ikke er åpne hver dag eller tannlegene og tannpleierne jobber på flere klinikker. Dette bidrar selvsagt til en kostnad som vi er nødt til å se på i en tid hvor fylkeskommunen møter trangere tider.

I dag er det ca. 25 % av Nordlands befolkning som har krav på eller bruker den offentlige tannhelsetjenesten. I denne gruppen finnes mange av de svakeste i samfunnet; barn, funksjonshemmede og eldre på institusjon, en gruppe som vi som folkevalgte har et ekstra ansvar å påse at får de tjenestene de trenger. Vi er dermed nødt til å ta hensyn til denne gruppen når vi tar avgjørelser om hvordan tannhelsetjenesten skal se ut i fremtiden.

Vi må finne løsninger som tar hensyn til både våre økonomiske rammer og den spredte befolkningen som skal bruke tannklinikkene. Da må vi tørre å tenke nytt og se på andre løsninger enn slik vi har det i dag. Løsninger som bidrar til at vi er tidlig ute med forebyggende arbeid og som gjør det attraktivt å være ansatt i tannhelsetjenesten i Nordland

Forrige artikkelPromillekontroll i Kirkåsveien på Sortland
Neste artikkelSortland skal dele kunnskap om seksuelle overgrep