Legemeldt sykefravær i Nordland var på 6,2 prosent i 4. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 1,4 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Nordland og Østfold har det høyeste sykefraværet med 6,2 prosent, fulgt av Nord-Trøndelag på 6,1 prosent. Oslo er det fylket som har det laveste sykefraværet med 4,5 prosent, fulgt av Rogaland og Sogn og Fjordane som begge har 4,8 prosent, skriver NAV i en pressemelding.

Nedgang for kvinner

Sykefraværet var 7,8 prosent for kvinner og 4,8 prosent for menn i 4. kvartal 2016. Det er likevel kvinnene som har den største nedgangen i sykefraværet fra samme kvartal 2015, med 2 prosent. Menn har hatt en nedgang på 0,9 prosent.

I landet som helhet er sykefraværet på 5,4 prosent i 4. kvartal 2016, som tilsvarer en svak økning på 0,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2015.

Andelen gradert sykmeldte i Nordland er 26,4 prosent. Dette er nest høyest av fylkene i landet. Andelen graderte sykmeldinger i Nordland er høyere for kvinner (29,7 prosent) enn for menn (20,9 prosent).

– Det er god helse å være i arbeid. Vi er derfor godt fornøyd med at vel en fjerdedel av de sykmeldte i Nordland er i gradert jobb. Vi ser samtidig at vi har en jobb å gjøre for å redusere sykefraværet og det er et spørsmål om for mange er for lenge sykmeldt i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland. Dette er spørsmål vi vil ta for oss sammen med partene i arbeidslivet i IA-rådet i Nordland og med virksomheter og sykmeldere.

Varighet på sykefraværstilfellene

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 4. kvartal 2015 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 41,4 dager. I Nordland har vi en gjennomsnittlig varighet på 54 dager, som er blant de lengste i landet. 

Utvikling innenfor de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,3 prosent) og transport og lagring (6,9 prosent). Lavest sykefravær finner vi innenfor elektrisitet, vann og renovasjon (4,1prosent).

Størst økning fra 4. kvartal 2015 finner vi i næringen olje- og gassutvinning som har økt med 23,9 prosent. 

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,7 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,7 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 8,4 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,1 prosent) og psykiske lidelser (20,1 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene. Til sammen svarer disse to diagnosene for over 60 prosent av sykefraværstilfellene i fylket.

Lavest sykefravær

Lavest legemeldt sykefravær finner vi i kommunene Moskenes med 2,9 prosent og Grane med 4 prosent. Med en nedgang i sykefraværet på 44 prosent er Moskenes også den kommunen med størst nedgang fra 4.kvartal 2015.

Størst økning i sykefraværet har det vært i Ballangen kommune, med en økning på 34,3 prosent til et sykefravær på 12,5 prosent i 4. kvartal 2016. Dette er høyest i fylket. Tjeldsund kommune har også et høyt sykefravær på 9 prosent.

Blant de større bykommunene har Bodø et legemeldt sykefravær på 5,5 prosent (-1,5 fra 4.kv 2015), Narvik 7,3 prosent (-2,7 fra 4.kv 2015) og Rana har 6,6 prosent (+2,5 fra 4.kv 2015).

Forrige artikkelVinden skal minke søndag kveld
Neste artikkelBest og dårligst i Lofoten og Vesterålen