Dersom Rødskolen på Melbu bevares, vil skoleungene få et betydelig mindre areal til lek og andre uteaktiviteter. Hele skoleprosjektet kan bli forsinket, heter det.

Det opplyser rådmannen i Hadsel i sitt framlegg til kommunestyret, som skal behandle et innbyggerinitiativ om bevaring av Rødskolen på Melbu.

Rådmannen poengterer at en bevaring av Rødskolen vil medføre en betydelig omprosjektering av uteområdet for Melbu skole. Arealmessig kan uteområdet flyttes til søndre del av skolen, men dette arealet er i dag regulert til andre formål. Det må derfor gjennom en omregulering.

– I tillegg vil dette bety et betydelig mindre areal for skolens bruk, spesielt til lek og andre uteaktiviteter. Selve reguleringsarbeidet kan bety forsinket gjennomføring av det komplette prosjektet, med utsatt flytting og skolestart som mulig konsekvens. Forutsatt høyeste prioritet anser rådmannen det likevel mulig å få ferdigregulert området slik at skolestart ikke blir vesentlig forsinket. Imidlertid må det understrekes at dette forutsetter full aksept fra alle parter med innsigelsesrett i slike prosesser.

– Slik rådmann ser det må deler av dagens fotballbane nyttes til parkerings- og trafikkformål til erstatning for de arealer som bortfaller med en bevaring i tråd med innbyggerforslaget. Det tas forbehold om dette i det hele tatt er mulig da trafikkanalyser ikke er gjennomført for en slik utnyttelse av fotballbanen. Arealmessig synes det å være tilstrekkelig bruttoareal på fotballbanen til formålet men det vil selvsagt gå på bekostning av dagens bruk.

Nye Melbu skole er tegnet som et komplett og helhetlig prosjekt der Rødskolen er forutsatt revet. Det betyr at det arkitektoniske uttrykket til skolen kan bli betydelig forandret om bygget står, heter det. Gjøres slike avgjørelser før prosjektet igangsettes hensyntas dette av arkitekt. I dette tilfellet fjernes et av de vesentlige arkitektoniske premisser for bygget og det kan få konsekvenser for lys, siktsoner, trivsel i skolen. Spesielt arealet nærmest Rødskolen vil kunne hemmes betydelig om bygget ikke rives som forutsatt. Det anbefales derfor, om innbyggerforslaget gis medhold, å reengasjere opprinnelig arkitekt for i best mulig grad å foreta avbøtende grep. Også inngangsparti vil måtte endres betydelig. Dette er ikke vurdert økonomisk da det er en større omprosjektering som må gjennomføres før dette kan prissettes.

Forrige artikkelRødskolen vil trenge over 30 millioner til renovering
Neste artikkelRådmannens konklusjon: Rødskolen må rives