Rådmannen i Hadsel mener at en opprettelse av Montisorriskole på Sandnes kan bidra til å sette kommunen på ROBEK-lista.

Det går fram av rådmannens forslag til uttalelse som kommunestyret skal behandle, knyttet til søknaden om opprettelse av ny 1-10-skole på Sandnes. Les hele forslaget til vedtak her:

«Hadsel kommunestyre har gjennom vedtak av kommunedelplan skolebruksplan vedtatt å opprettholde Sandnes skole som en 1. – 7. skole. På denne bakgrunn kan ikke kommunestyret tilrå å innvilge søknad om opprettelse av en Montessoriskole på Sandnes for de samme årskullene. Dette vil bli en skole som vil komme i direkte konkurranse med den offentlig drevne skolen. Dette vil medføre opprettelse av en urasjonell og uøkonomisk skolestruktur og dårlig utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Kommunestyret er reelt bekymret for at en tillatelse til å etablere Sandnes Monessoriskole som en 1 – 10 skole vil kunne medføre rask nedlegging av den kommunale Sandnes skole.

Hadsel kommune var oppført i ROBEK – registeret fra 18.11.2003 til 27.08.2010, og har siden utmelding levd på grensen. Disposisjonsfondet har de senere år vært negativt, men utgjør nå ca 0,5 % av brutto driftsinntekter, mot landsnittets ca 10 %. Etter regnskapsåret 2014 hadde kommunen et udekket underskudd på 43,4 millioner. Etter utbytte på over 38 millioner fra kommunalt kraftselskap unngikk kommunen ROBEK med kr. 474.000, – , med minst mulig margin. Analyser av kommuneøkonomien viser svært høye utgifter til grunnskolesektoren. Kommunen er dyrest i kostragruppe 11, bestående av 52 kommuner, når det justeres for vårt utgiftsbehov.

Gjennom vedtak av kommunedelplan skolebruksplan har kommunestyret endret skolestrukturen slik at ungdomsskoleeleven ved Sandnes skole f.o.m. høsten 2017 får Stokmarknes skole som sin nærskole. Gjennom vedtak om utbygging av Stokmarknes skole skal det tilrettelegges for at denne endringen i skolestruktur skal gi gode forhold for elevene ved den framtidige ungdomsskolen på Stokmarknes. Opprettelse av en Montessoriskole for ungdomstrinnet på Sandnes vil få til konsekvens en manglende mulighet for at kommunen får benyttet kapasiteten ved Stokmarknes skole optimalt i relasjon til denne utbyggingen.

Videre vil opprettelse av 8 – 10 trinn i friskole medføre budsjettmessige konsekvenser for Hadsel kommune. Kommunen vil gjennom trekkordningen tape over 3 millioner kroner, uten at vi ser muligheter for særlige besparelser på utgiftssiden, siden konsekvensen kun blir færre elever i hver gjenværende gruppe.

En etablering av friskole vil kunne få som konsekvens at kommunestyret må revurdere sin nylig vedtatte kommunedelplan for skolestruktur.

Hadsel kommunestyre oppfatter at søknaden om opprettelse av Sandnes Montessoriskole er begrunnet i kravet om å beholde et grunnskoletilbud i denne delen av kommunen sett i relasjon til protest og skepsis mot konsekvensen for Sandnes skole av kommunestyrets vedtak av skolebruksplanen. Begrunnelsen for oppretting av Montessoriskole har i liten grad fokusert på det pedagogiske behovet for en alternativ skole. Kommunestyret fastholder i denne sammenheng Dokumentnr.: 17/00704 – 13 side 2 av 10 behovet for å skape en rasjonell og tidsmessig tjenestestruktur i kommunen innenfor de økonomiske og bygningsmessige rammer som er til rådighet.

Forrige artikkelEn oppskrift på nedbygging av eldretilbudet på Melbu
Neste artikkelVesterålskommunen som sier nei til eiendomsskatt