Av fylkesråd for samferdsel, Willfred Nordlund (Sp)

Arbeidet med et nytt hurtigbåt- og ferjekart handler om å se på hvilke behov innbyggerne og næringslivet har i Nordland. Initiativet til kartet ble tatt av det forrige fylkesrådet i 2015. Det var det to grunner til.

For det første er det flere tiår siden det var gjennomført en skikkelig gjennomgang av hurtigbåt- og ferjetilbudet i fylket. For det andre fikk Nordland fylkeskommune mindre penger til å utvikle tilbudet til innbyggerne og næringslivet.

Åpen prosess

Fylkesrådet valgte å engasjere en egen prosjektleder for å utrede forslag til nytt kart. Med mandat fra fylkesrådet satte prosjektlederen i gang sitt arbeid. Denne prosessen er ganske lik den regjeringen benytter i arbeidet med ny nasjonal transportplan og Forsvarets langtidsplan. Fylkesrådet benyttet den samme modellen når vi fikk analysert nye samferdselsløsninger mellom Sandnessjøen og Brønnøysund på vegsiden.
I arbeidet med forslag til nytt kart har det vært svært viktig at de ulike forslagene ble grundig diskutert med brukere, næringsliv og folkevalgte. Jeg vil rose prosjektlederen for nettopp å ha gjennomført en mest mulig åpen prosess.

Demokratisk prosess

Nå har neste fase i arbeidet med nytt kart startet. Mandag 30.januar fikk jeg overlevert utredningen om nytt hurtigbåt- og ferjekart fra prosjektlederen.
Dette er en utredning fra faggruppa. Nå skal forslaget ut på en bred høringsrunde før fylkesrådet starter sin behandling. For fylkesrådet er det avgjørende at når det gjøres endringer i kollektivtilbudet, så skal det legges til rette for at de som er berørt blir hørt. Alle aktører som ønsker å ytre seg om forslaget til nytt kart har nå muligheten til det.
Høringsfristen er satt til 1.juli 2017.

Venter på nye nøkler

Grunnen til den lange høringsfristen er at regjeringen først i mai i år avklarer hvilke endringer de vil gjøre i forhold til fylkeskommunens inntekter.
Det vanskelige arbeidet med nye kostnadsnøkler har allerede ført til at fylkesrådet har skjøvet på det politiske arbeidet med nytt kart ett år. Etter opprinnelig tidsplan skulle fylkestinget ha behandlet dette i fjor høst. Men regjeringen har sagt at de trenger med tid. Det fører altså til at fylkestinget i Nordland ikke vil få behandlet nytt kart før i oktober 2017.

På bakgrunn av innspillene og forslaget i den formelle høringsrunden samt kommuneproposisjonen, hvor regjeringen bestemmer fylkeskommunens inntekter, vil fylkesrådet utarbeide sak til fylkestinget. Fylkestingsaken vil være fylkesrådets politiske forslag til hva som gir de best mulige løsninger innenfor den økonomiske rammen regjeringen bestemmer.

Flere har tatt til orde for at kartet blir lagt bort. Årsaken til at det bør behandles i år skyldes behovet for å gå over til flere lange anbudsperioder. Fylkesrådet ønsker å unngå flere runder med korte anbud. Da må det planlegges langsiktig med så oppdatert kunnskap som råd er.

Fra kyst til marked

I de nord-norske fylkeskommunene har vi lansert strategien «Fra kyst til marked». Vi har en felles ambisjon om at våre løsninger for samferdsel skal bidra til vekst i næringslivet. Da må vi være sikre på at de pengene vi bruker på ferje og hurtigbåt bidrar til akkurat det.
Samtidig som vi er svært opptatt av at hurtigbåter og ferjer er en livsnerve for mange kystsamfunn i Nordland.

Hvis ikke våre tilbud til innbyggerne og næringslivet er relevante treffer vi ikke med løsningene. Så er det samtidig sånn at tilbudet må skapes i skjæringspunktet mellom behov og økonomisk handlingsrom.

Prioriteringer

Nordland fylkeskommunene har flest kilometer fylkesveg i hele Norge. Vi har også flest tunneler. Det koster naturligvis mye penger. I tillegg til det har vi flest samband for ferjer og hurtigbåter i hele landet.

Det betyr at vi må prioritere de midlene vi har til rådighet. Jeg mener Nordland trenger reelt mer penger for å gi det nødvendige tilbudet for å videreutvikle alle de mulighetene til verdiskaping som kysten gir.

Fylkesrådet har en gyllen regel i vårt arbeid; politikk blir til i dialogen med andre. Jeg vil derfor oppfordre alle som ønsker det, til å benytte muligheten til å gi innspill på forslaget til nytt hurtigbåt- og ferjekart. Dette kan gjøres på fylkeskommunens nettsider når den legges ut.

Forrige artikkelTømrerelever lager gedigen gapahuk til friområdet på Taen
Neste artikkelMer gods skal gå sjøveien til og fra havnene i Lofoten og Vesterålen