NVE trekker innsigelse til detaljreguleringsplan SM71 Jonathanbrygga i Hadsel kommune.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har trukket sin innsigelse til detaljreguleringsplan SM71 Jonathanbrygga på Stokmarknes i Hadsel kommune.

Innsigelsen kom etter at det først ikke forelå geotekniske undersøkelser,men etter at det er utført trekkes innsigelsen.

Undersøkelsene viste at planen tilfredsstiller kravene til sikker byggegrunn, i henhold til plan- og bygningsloven. Du kan lese mer om saken på nettsidene til Hadsel kommune.

NVE hadde tidligere fremmet innsigelse til planen fordi det ikke forelå geoteknisk vurdering av planområdet på siste plannivå. Rambøll gjennomførte grunnundersøkelser og utarbeidet et geoteknisk notat i tråd med NVEs Veileder 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred.

Grunnundersøkelsen dokumenterte at det ikke er kvikkleire/sprøbruddmateriale på eiendommen, og vurderinger av topografien tilsier at planområdet ikke ligger i et mulig utløpsområde for kvikkleireskred. NVEs innsigelse ble imøtekommet gjennom grunnundersøkelsene og utarbeidelse av geoteknisk notat.

Dette er prosjektet på Jonathanbrygga:

  • Planforslaget, med planID 1866_202206 (SM71), omhandler et område på 7,2 dekar. Hoveddelen av dette området er regulert for tjenesteyting kombinert med bolig.
  • Forslagsstillerens hovedmål er å tilrettelegge for egen næringsvirksomhet, som fokuserer på pasientbehandling og kompetanseutvikling innen alderspsykiatri og demensomsorg.
  • Planen inkluderer også forslagsstillerens private bolig, utearealer, kai og flytebrygge.
  • Det er utarbeidet et skisseprosjekt som viser hvordan bygningsmassen kan bli nesten selvforsynt med energi.
  • Planområdet inkluderer eksisterende bolighus, bygning med naust, verksted, garasje, energisentral, båtutsett, flytende sauna, næringsbygg med mulighet for bruksendring til bolig, ny og eksisterende flytebrygge, parkering for nærings- og boligformål, samt en vertikal vindmølle.
  • Eksisterende bolighus planlegges hevet for å ta hensyn til havnivåstigning1.
Forrige artikkelFrykter for økonomien til nytt sykehjem
Neste artikkelPolitiet starter etterforskning på Leknes