I en rapport fra Forsvarsbygg går det fram at det gamle skytefeltet over storbrekka på Melbu er sterkt forurenset av bly, kobber og antimon som et resultat av Forsvarets øvelsesskyting gjennom flere tiår. 

De miljøtekniske undersøkelsene som er gjennomført inkluderer prøvetakninger i ti forskjellige områder av skytebanen. Området som er undersøkt er på totalt fem kvadratkilometer, hvor i underkant av en halv kvadratkilometer er direkte berørt av forurensning som er knyttet til skytevirksomheten på anlegget.

Les også:

Skyte- og øvingsfeltet på Melbu strekker seg fra Seteråsmyra til Stengmyra, en strekning på mer enn én kilometer. Skyte- og øvingsfeltet er overført Skifte Eiendom etter at Forsvaret tidligere trakk seg ut av området.

Det er gjennomført 85 målinger og gjort analyser av 17 jordprøver for å undersøke innholdet av tungmetaller. Det er også tatt 27 sigevannsprøver fra bekker og myrer i området.

– Særlig ved tre delområder er masser i voller i skråninger sterkt forurenset av bly, kobber og antimon. Det ble også påvist noen andre hot-spots med forhøyede verdier av metallene. I resterende baneløp er forurensingen mer diffus med konsentrasjoner av bly og kobber, to-tre ganger Klifs norm for mest følsom arealbruk. Risikovurderingen viser at som fremtidig arealbruk friluftsområde, er det nødvendig med tiltak på visse områder, heter det i rapporten fra Forsvarsbygg.

Forrige artikkelLofotrådet krever oljevernbasen til Lofoten
Neste artikkelForurensningen kan koste mer enn 10 millioner