Fylkesmannen i Nordland har bestemt at KON-TIKI får lov til å kjøre ATV i et sårbart naturreservat med stor verneverdi.

I et brev til Torstein Schaug-Pettersen på Dverberg i Andøy kommune i Vesterålen har jaktlaget hans – KON-TIKI – fått dispensasjon for bruk av lett terrenggående beltekjøretøy til uttransportering av felt elg i Skogvoll naturreservat. Fylkesmannen har funnet hjemmel for vedtaket i forskriften som gjelder for naturreservatet.

Det settes imidlertid strenge vilkår for kjøringen i reservatet, som blant annet må skje under oppsyn fra Statens naturoppsyn, fastsatt av seksjonsleder Sveinung Bertnes Råheim hos Fylkesmannen i Nordland:

  • Dispensasjonen gjelder for perioden 25.09.16 – 31.10.16
  • Kjøring i de fuktige områdene må unngås. I den grad det er praktisk mulig bør en følgetråkk og lignende i reservatet
  • Kjøring på rikmyr i avmerket område på vedlagte kart må unngås
  • Tillatelse fra kommune og grunneier må innhentes før kjøring
  • Ved kjøring kontaktes Statens naturoppsyn i forkant

Bakgrunnen for søknaden er behov for å frakte ut felt elg fra naturreservatet i forbindelse med elgjakta. Hele Skogvoll naturreservat inngår i årets jaktområde til KON-TIKI. Det jaktes lite i selve verneområdet og jaktlaget anslår sannsynligheten for at det må fraktes dyr ut av verneområdet som liten.

Jaktlaget har tilgang på ATV (sekshjuling), ATV (trehjuling med breie dekk) eller ATV (firehjuling som er ombygd med fire belter).

Bakgrunn
Fylkesmannen i Nordland har som bakgrunn for vedtaket tatt utganspunkt i at hele den østlige delen av Skogvoll naturreservat er kartlagt som atlantisk høymyrkompleks av stor verdi. Området består av ulike myrelement og har svært mange små og store vatn og dammer. I enkelte områder er det kartlagt rikmyr (se vedlegg), med enkelte sårbare og sjeldne arter. Hele verneområdet har svært stor betydning for spesielt våtmarksfugl og deler av verneområdet benyttes både under trekk og som overvintringsområde.

Beltegående terrengkjøretøy
Elgjakta foregår i en periode hvor det rike fuglelivet ikke vil påvirkes av at det benyttes lett beltegående terrengkjøretøy på myrene. Hekke- og trekkfuglene har forlatt den østlige delen av reservatet og det er i hovedsak i Skogvollbukta det er beitende bestander av våtmarksfugl.

Omfanget av kjøring for frakt av elg vil være svært lite. Når vilkårene følges slik at det ikke skjer kjøring i de fuktige områdene og på rikmyr, vil ikke bruk av ATV med belter gi langvarig eller permanent skade på vegetasjonen.

Behovet for motorisert ferdsel i Skogvoll naturreservat er av svært begrenset omfang noe som gir en lav samlet belastning på området.

Lovgrunnlaget
Fylkesmannen har lagt til grunn at Skogvoll naturreservat ble vernet 16. desember 1983. Fylkesmannen i Nordland er forvaltningsmyndighet. Den fullstendige verneforskriften for området er tilgjengelig på Lovdata.

Følgende bestemmelser er relevante for denne saken:

  • «Formålet å bevare et stort og viktig våtmarksområde med tilhørende planteliv og dyreliv, spesielt av hensyn til de særlige verneverdige myrområdene og det meget rike og interessante fuglelivet» kapittel III.
  • Vegetasjon og dyre- og fugleliv er fredet mot skade og ødeleggelse (kap. IV, punkt 1 og 2). All motorferdsel er forbudt (kap. IV, punkt 4).
  • Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget (kap. VI, punkt 5).
  • Naturmangfoldloven §§ 8-12 er brukt som retningslinjer for vår vurdering.
KILDEFylkesmannen i Nordland
Forrige artikkelNødetatene fikk person opp av havet
Neste artikkelRådmannen: – Ingen forsøk på å skjule informasjon