Hadsel har i et uferdig dokument listet opp framtidige satsinger som kommunen vil fokusere på i arbeidet med etablering av en framtidig storkommune. 

Av dokumentet går det fram at Hadsel vil satse på utvikling på seks større og mindre tettsteder i kommunen.

Hennes, Fiskfjord, Kaljord
I denne delen av kommunen ønsker Hadsel å satse på disse områdene:

 • Etablering av Nasjonalparklandsbyen Hennes (Senter for Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde)
 • Sjøhusbebyggelse i Hennes havn
 • Avklare eierstatus for fiskerihavnen
 • Gjennomføre en liberal fradelingspolitikk i forhold til spredt boligbygging
 • Sikre rammevilkår for kraftproduksjonen i Fiskfjorden
 • Arbeide for veiforbindelse mellom Innlandet og Lofast
 • Etablering av oppstillingsplass for campingvogner i Fiskfjorden

Raftsundet

 • Det er viktig å ivareta Raftsundets særpreg med bebyggelse plassert i grupper langs sundet, særlig på østsiden
 • Vestsiden beholdes som naturområde (retningslinjeområde med hovedvekt på natur) hvor det åpnes for istandsetting og vedlikehold av etablerte bygningsmiljøer
 • Ved Raftsundet bru på Austvågøya er det naturlig å legge til rette for rasteplass, og reiselivsanlegg
 • Utover disse områdene bør det innføres en restriktiv fradelingspolitikk inntil ny kommuneplanmelding legges fram til behandling i 2012
 • Det skal i forbindelse med all byggeplanlegging og etablering legges vekt på stedets særegenhet, byggeskikk og estetikk

Fiskebøl

 • Etablering av Arktisk Oljevernsenter og forsyningsbase
 • Produksjon av oljelenser, telt og miljøforbyggende produkter
 • Etablering av annen industri, samt fiskeri og havbruk
 • Sikre tilfredsstillende fergefrekvens Melbu – Fiskebøl
 • Sikre hensiktsmessig vannforsyning

Melbu

 • Nye muligheter i Melbu havn
 • Fokus på helhetlig tettstedsutvikling med hovedvekt på tilgjengelighet, byggeskikk, estetikk og miljø.
 • Fokus på kultur- og reiselivsbaserte næringer
 • Gi næringsutviklere og aktører en infrastruktur i form av arealer og annen tilrettelegging som bidrar til utvikling av det etablerte, og til utvikling av nye virksomheter

Stokmarknes

 • Sette fokus på helhetlig sentrumsutvikling med hovedvekt på tilgjengelighet, byggeskikk, estetikk, miljø og næringsutvikling
 • Gjennom planarbeidet legge til rette for attraktive og varierte bomiljøer med både leiligheter og eneboliger.
 • Gi næringsutviklere og aktører en infrastruktur i form av arealer og annen tilrettelegging som bidrar til utvikling av det etablerte, og til utvikling av nye virksomheter

Sandnes

Retninger for utviklingstrekk:

 • Gjennom planarbeidet legge til rette for attraktive og varierte bomiljøer med både leiligheter og eneboliger
 • Sikring av skolevei ved å anlegge gang og sykkelvei
 • Nåværende fylkesvei
 • Kommunal vei i nytt boligfelt

Øvrige deler av kommunen

 • Gjennom planarbeidet legge til rette for spredt bebyggelse
 • Bistå i tilrettelegging for friluftsaktivitet
 • Tilrettelegging for næringsutøvelse
Forrige artikkelInge Berg: – Positivt vedtak for havfarm!
Neste artikkelNordlaks trygg på plassering av havfarm sør for Hadseløya