Fylkesmannen i Nordland reagerer på Hadsels planer om etablering av et fritidsområde ved en av de fineste fjordene i kommunen.

Det er i et brev fra Fylkesmannen i Nordland til Hadsel kommune det går fram at det er søkt om fradeling av en parsell til fritidsformål på Storaa i Hadsel. Området ligger i Ingelsfjorden nær det nordre innløpet av Raftsundet.

Fylkesmannen viser til at området i 2014 ble regulert som LNRF-område uten tillatelse til spredt utbygging.

Det aktuelle området er lokalisert innenfor Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt. I forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel var det i det samme område foreslått lagt ut et område for spredt fritidsbebyggelse. Begrunnelsen for innsigelse var at området er definert som vårbeite for rein, og at fritidsbebyggelse i dette område vil komme i direkte konflikt med flyttveien som går gjennom Storaa.

– Flyttleier har et særlig vern etter lov om reindrift § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. Det er viktig å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er vernet, og ikke bare et konkret begrenset areal eller terrengformasjon. I behandling hos kommunens planutvalg 03.10.13 ble innsigelsen tatt til følge, og SF 49 ble tatt ut av planforslaget. Reindriftas bruk av området har ikke endret seg siden behandlingen av kommuneplanens arealdel, skriver underdirektør Ing-Lill Pavall hos Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen poengterer også at hele området består av fulldyrka jord, innmarksbeite samt noe skog. Hele Storaa består av mer enn 20 mål fulldyrka jord og 80 mål innmarksbeite. Selv om det neppe er aktiv drift i dag, og jorda tilhører flere grunneiere, er dette en ikke ubetydelig jordbruksressurs som også utgjør et helhetlig jordbruksområde i bygda.

– Ut fra jordvernsperspektiv er det derfor uheldig å splitte opp slike jordbruksarealer. Fylkesmannen minner om at Stortinget vedtok ny jordvernstrategi i desember 2015 der jordvernet ble ytterligere skjerpet, og at Fylkesmannen i Nordland har laget en regional jordvernplan der vi legger fokus på at kommunen bør finne alternative arealer hvis dyrka jord blir berørt, skriver underdirektøren.

Uten å vite nøyaktig plassering av parsell og størrelse, samt arealformål i gjeldende reguleringsplan, er det vanskelig å ta stilling til søknaden. Vi ber imidlertid kommunen vurdere om ikke det helhetlige jordbruksområdet bør bevares til fremtidig jordbruksformål i henhold til kommuneplanens arealdel, all den tid det i planen er avsatt områder til spredt utbygging i samme bygd.

Særlig uheldig
– Da kommuneplanens arealdel ble utarbeidet, ønsket kommunen store områder der det tillates spredt utbygging i LNFR-områder. Ved Storaa er det avsatt to områder for spredt fritidsbebyggelse, ett litt nordøst for bukta og omsøkt område. Disse er, så vidt vi kan se, lite utnyttet, og vi mener det bør prioriteres utbygging av fritidsbebyggelse i avsatte områder, framfor å tillate fradeling ved dispensasjon. En rekke interesser har blitt avklart gjennom høringsprosessen for kommunedelplanen, og det er svært uheldig å dispensere fra denne planen så kort tid etter. Å tillate fradeling til fritidsformål innenfor tidligere foreslått område vil framstå som en omkamp for innsigelsen til kommuneplanen, og dette er særlig uheldig.

– Dispensasjonsbestemmelsen plan- og bygningsloven tar utgangspunkt i at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Hensynet bak arealformålet med tilhørende bestemmelser hva gjelder reindrift og landbruk vil klart bli tilsidesatt av omsøkte tiltak. I henhold til plan- og bygningslovens kan dispensasjon følgelig ikke gis, slår Fylkesmannen fast.

Fylkesmannen har videre vanskelig for å se at det andre vilkåret plan- og bygningsloven om at fordelene må være klart større enn ulempene er oppfylt. Vi kan ikke se at vilkårene lar seg oppfylle i denne sak, og fraråder dispensasjon.

Fylkesmannen ber kommunen om underretting av vedtak i saken, og ber kommunen samtidig orientere Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt om vedtaket i saken.

Forrige artikkelHurtigruten kan bli solgt for tredobbel pris
Neste artikkelSmåbruker vant fram med klage i Hadsel-byråkratiet