Fiskere i Nordland har fanget et betydelig antall rømt oppdrettslaks på garn den senere tiden. Derfor gir Fylkesmannen tillatelse til alle om å fiske på den rømte oppdrettslaksen.

Den 9. februar 2017 fikk Fylkesmannen via Fiskeridirektoratet inn en tipsmelding om at det for tiden fanges betydelig med rømt oppdrettslaks på garn i Tysfjorden i områdene, Mannfjorden, Sørfjorden og Fredagsneset.

De første fangstene skal ha blitt tatt for halvannen uke siden. En enkelt fisker opplyser at han har fått cirka fire laks per dag i denne perioden. Laksen som har en vekt på anslagsvis 4,5 – 6,5 kg. Den rømte oppdrettslaksen skal være tatt på dypt vann i hovedsak på seigarn. Det antas at fisken nylig har rømt, fordi den hadde fôr i form av pellets i magen.

Ellingsen Seafood AS som har oppdrettsanlegg i Tysfjorden, har inspisert sine nøter med kamera uten å finne hull. Foreløpig er det derfor ikke klarlagt hvor den rømte laksen kommer fra.

Alle kan fiske

For å begrense de potensielt negative effektene på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye, gir Fylkesmannen i Nordland i et vedtak alle tillatelse til oppfisking av den rømte oppdrettslaksen med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen, § 8.

Område og tidsperiode

Tillatelsen gjelder fra og med fredag 10.02.2017 til og med 10.03.2017 for Tysfjorden med sidefjorder innenfor Bognes-Skarberget. Det er ikke tillatt å fiske nærmere elvemunning (grense elv/sjø) enn 100 meter

Tillatte redskaper:

Det kan brukes stang, håndsnøre, dorg, oter, settegarn, krokgarn, kilenot, drivgarn, not, trål og snurrevad. Minste tillatte maskevidde er 63 mm.

Tillatelsen til gjenfangst av oppdrettslaksen gjelder for alle. Vi gjør likevel oppmerksom på at fiske med faststående redskap er en grunneierrett, og at dette fiske derfor må klareres med grunneier først. Innenfor en avstand på 100 meter fra oppdrettsanlegg har den aktuelle oppdrettsbedriften enerett til fiske.

Fangstrapportering

Alle som fisker etter den rømte oppdrettslaksen skal levere fangstrapport fortløpende til Fylkesmannen i Nordland. Fangstrapporten skal inneholde opplysninger om antall og vekt per fiskeslag (oppdrettslaks, villaks, sjøørret, sjørøye, torsk, sei osv.), fangstdato, fangststed og redskapstype.

Begrunnelsen

I følge vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland har den ktuelle rømmingen skjedd på et tidspunkt der det meste av vill anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) enten befinner seg i vassdragene eller langt til havs. Et utvidet fiske etter rømt oppdrettslaks i sjøen på denne tiden forventes derfor å gi liten bifangst av vill anadrom laksefisk. Det kan imidlertid være en del umoden og utgytt sjøørret i fjordområdene. For ytterligere å redusere faren for bifangst av umoden og utgytt sjøørret settes minste tillatte maskevidde til 63 mm.

For at en enda større del av den rømte oppdrettslaksen skal kunne fiskes opp gir med dette Fylkesmannen i samråd med Fiskeridirektoratet alle som ønsker det mulighet til å fiske etter den rømte laksen.

Naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. Etter fylkesmannens vurdering vil det aktuelle fiske, under forutsetning av at vilkårene blir fulgt, i liten grad medføre skade på naturmangfoldet. Fisket kan imidlertid gi beskatning av noe villaks som vandrer seint opp i vassdragene, samt noe stor umoden sjøørret.

Bra for naturmangfoldet

Denne vurderingen bygger på tidligere erfaringer fra tilsvarende fiske. Oppfisking av rømt oppdrettslaks vurderes i utgangspunktet som positivt for naturmangfoldet, fordi tiltaket vil kunne bidra til å redusere de potensielt skadelige effektene av den rømte laksen på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye. Kunnskapsgrunnlaget vurderes i denne saken som tilstrekkelig til å vurdere effekten av tiltaket, og føre-var prinsippet er derfor mindre relevant.

Forrige artikkelKunnskapsminister Sanner besøker Andøya mandag
Neste artikkelBarneombudet: Kommunen har ikke forsvarlig skolehelsetjeneste