Nærmere 90 innspill til rovviltnemnda i Nordland gjør at både nemnda og fylkesmannen må gå en ny runde i vurderingene. Derfor er møtet i rovviltnemnda utsatt til slutten av januar.

Årsaken til utsettelsen er at det kom inn svært mange høringsuttalelser. Både Fylkesmannen og nemnda trenger bedre tid for å gå gjennom disse og forberede nemndsmøtet.

– I respekt for alle som har uttalt seg i en vanskelig og viktig sak, valgte jeg i samråd med Fylkesmannen i Nordland å utsette behandlingen av forvaltningsplanen, sier Siv Mossleth, leder i Rovviltnemda i Nordland.

Foreningen våre rovdyr

Foreningen våre rovdyr er en av interessentene som har uttalt seg til Rovviltnemnda i Nordland.

Foreningen Våre Rovdyr stiller seg positive til Fylkesmannens forslag om forvaltningsplan for rovvilt i Nordland. Forslagene til sonering lagt fram av fylkesmannen er helt tydelig basert på rovdyrenes naturlige yngleområder og vil på en best mulig måte både ta hensyn til bestandsmål og beiteområder, mener foreninga.

Bekymret for gaupe og bjørn

– Region 7 (Nordland jour.anm.) har regionale bestandsmål om både ynglinger av jerv, gaupe og bjørn. Vi er bekymret over bestanden av gaupe og bjørn, da begge artene ligger under bestandsmålet. Spesielt når det gjelder bjørn er dette sterkt bekymringsfullt, da bjørnen har lang reproduksjonstid, heter det.

Det er helt avgjørende at det legges til rette for yngleområder uten konstant press fra beitende dyr og annen menneskelig aktivitet. Det må være helt sentralt at soneinndelingen følger artenes naturlige utbredelse og leveområder. Soneforslagene til fylkesmannen har også hensyntatt omkringliggende grenser, både mot nord og sør, og grensen mot Sverige. Det er helt sentralt at grønne korridorer for alle rovviltartene er til stede, altså sammenhengende forvaltningsområder må

vektlegges. Fylkesmannens forslag og endringer tar hensyn til dette, samtidig som utkastet tar hensyn til de omfattende beiteområdene til næringene i regionen.

– Foreningen Våre Rovdyr tror at dette forslaget til fylkesmannen kan være med å senke konfliktnivået, samtidig som man legger til rette for rovdyrene og beitebrukerne.

Arbeidsutvalgets forslag

Angående forslaget til arbeidsutvalget fremlagt av representanter for Nordland jeger og fisk, reindrifta, Nordland bonde- og småbrukarlaget og Nordland Bondelag er det en rekke punkt Foreningen Våre Rovdyr stiller seg sterkt kritiske til. Det mest alvorlige er arbeidsutvalgets forslag om å legge forvaltningsområder for bjørn sammen med arealer med svært høy tetthet av beitende sau. Dette kan ikke sees på som noe konfliktdempende virkemiddel i rovviltforvaltningen, heller det motsatte. Dette kan ikke tolkes som annet enn bevisst sabotasje av det regionale bestandsmålet for bjørn og de nasjonale føringer for konfliktdemping i rovviltforvaltningen.

Svært useriøst

Det er i tillegg en rekke uttalelser og forslag som ikke på noen måte har noe faglig belegg eller bakgrunn. For å nevne noe fremlegger de påstander om at havørn utgjør et stort skadepotensiale, noe som det på ingen måte finnes belegg for. De henviser også til «svært store» rovviltbestander som kan bli «ute av kontroll». For bjørn skrives det at det er så liten sannsynlighet med yngling og at man dermed kunne «latt være» å ha noe forvaltningsområde for bjørn. Foreningen Våre Rovdyr vurderer dette som svært useriøst. Forslagene og utsagnene viser tydelig liten eller ingen vilje til å ta hensyn til manglende oppnådde bestandsmål. Dette vil på en ingen måte virke konfliktdempende, slik rovviltforvaltningen skal gjøre. De skriver også i sitt utkast at «uansett mener vi at bestandstallene må ned». Det er usikkert akkurat hva arbeidsgruppa mener med dette. Om det er de nasjonale bestandstallene, eller de regionale fremkommer ikke. Uansett virker det svært merkelig at en forvaltningsplan for rovvilt skal bygge på et ønske å få bestandstallene ned, når regionen ligger under på bestandsmålene for flere rovviltarter.

Forslagene som fremkommer av arbeidsutvalgets utkast kan ikke sees på som faglig forsvarlige og kan dermed på ingen måte støttes.

Foreningen mener at det for Nordland generelt er helt nødvendig at kunnskap og forskning legges til grunn for ny soneinndeling og forvaltningsområder. Rovviltets behov for areal og sammenhengende forvaltningssoner må tillegges vekt og erkjennes av alle brukere av naturen.

Forrige artikkelUngdomsråd krever oljefritt LoVeSe
Neste artikkelMyre-selskap vinner i retten og får ti millioner i forsikringsutbetaling