Hadsel kommune, i samarbeid med flere Vesterålskommuner og Reno-Vest IKS, har Fått 2,1 millioner kroner i støtte til klimasatsing i kommunene.

Prosjektet «Smart avfallshåndtering i Vesterålen» har som mål å redusere klimagassutslippene ved å optimalisere avfallsinnhentingen og implementere ny teknologi. Prosjektet har et totalbudsjett på 5,4 millioner, der mellomværet er beregnet som egne midler i prosjektet.

Transporttiltak

Søknaden fokuserer på transporttiltak som vil bidra til å minske klimagassutslippene i Nordland fylke. Konkret dreier det seg om en mer effektiv avfallsinnhenting og lavere transportkostnader.

Konteinere

I dag tømmes cirka 95 glasscontainere og 90 andre kommunale containere i Vesterålen etter faste ruter, noe som medfører unødvendige tømminger og ekstra kjøring. Kommunene mangler teknologiske løsninger for å overvåke fyllingsgraden i konteinerne. Derfor ønsker de å ta i bruk sensorteknologi som vil kunne optimalisere tømmingsfrekvensen basert på historiske data. Dette vil redusere behovet for nødtømminger og ekstra kjøring.

Forventet klimaeffekt

Søknaden estimerer at implementeringen av denne teknologien kan redusere kjørte kilometer med 20 prosemnt. Dette vil føre til en transportbesparelse på rundt 18.000 km og en reduksjon på 60,2 tonn CO2-ekvivalenter. Selv om utslippsgevinsten isolert sett er beskjeden, er prosjektet viktig som en del av moderniseringen av renovasjonsbilparken og innføringen av ny teknologi for å begrense transportbehovene.

Omstilling til lavutslippssamfunnet

Prosjektet vil bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn ved å introdusere ny teknologi som reduserer transportbehovet og utslippene fra avfallsinnsamling. Dette vil gi mer klimavennlige renovasjonstjenester i Vesterålen.

Finansiering og gjennomføring

Søknaden anslår totale kostnader på 5,4 millioner kroner. De søkte om et tilskudd på 2 566 400 kroner, men fikk 2,1 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Egne midler vil bidra med 2,8 millioner kroner. Gjennomføringen av prosjektet er planlagt fra 1. mars 2023 til 1. oktober 2024.

Politisk forankring

Tiltaket er forankret i klima- og energiplaner i flere av kommunene, som er i tråd med overordnede klimaambisjoner. Implementeringen av sensorteknologi for å redusere transportbehovet er i samsvar med målene for lavutslippssamfunn i Vesterålen.

Dette prosjektet er en betydelig satsing på å redusere klimagassutslippene i Vesterålen og forbedre avfallsinnhentingen. Det er et eksempel på hvordan teknologi og samarbeid mellom kommuner kan bidra til å nå klimamålene.

Forrige artikkelWiderøe fikk ny storkontrakt
Neste artikkelMistenkt etter tips fra publikum