Rådmannen i Hadsel tilrår at komiteen for utvikling i Hadsel skal gå inn for at formannskapet og kommunestyret skal si ja til å dispensere fra kommuneplanens arealdel for de områder for masseuttak som faller innenfor LNFR-området i Bergvika.

 • I forhold til tidligere endres premissene for driften av masseuttaket. Blant annet heter det:

 • «Etterbruk skal være jordbruksformål. Områder regulert til massetak skal etter at uttaket er sluttført istandsettes til jordbruksformål med jordmasser som muliggjør pløying (fulldyrka jord). Før etablering av jordbruksformål skal massene i området tas ut og området skal settes i stand i samsvar med reguleringsbestemmelsene og driftsplan. Det tillates bare tilbakefyll med rene masser, dvs. masser som ikke kan forårsake forurenset avrenning. Organisk materiale fra selve uttaksområdet kan benyttes som tilbakefyll, men ut over dette skal det ikke tilføres masser med høyt økologisk innhold ved istandsetting.»

 • Tiltaket skal ikke være til hinder eller ulempe for allmenn ferdsel eller utøvelse av friluftsliv. Tiltakshavers forslag om å tilrettelegge for friluftsliv skal gjennomføres. Det må etableres midlertidige turveier når tiltaket utføres på eksisterende turveier. Grunneiernes tilgang til egen eiendom i inn- og utmark må sikres, og veien gjennom massetaket må være kjørbar til enhver tid.

 • Tiltakshaver har foreslått at når anlegget driftes på lørdager skal det være med redusert utnyttelsesgrad av støyende maskiner. Dette skal også gjelde etter klokken 15.30 på hverdager.

 • Naboer skal varsles når sprengninger skal finne sted. I tillegg skal de varsles når masseuttaket må driftes på lørdager.

 • I planbeskrivelsens kapittel om «gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer» er det vist til fylkesplanen kapittel 8. De regionale planene «Klimautfordringer i Nordland» og «Plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen» skal også legges til grunn.

 • I samsvar med beregningsforutsetningene er det i bestemmelsene § 1.1, punkt h) avsnitt 5 satt krav om etablering av voll for skjerming av boliger mot støykilder. Jordvoll etableres der hvor terrenghøyden er mindre enn 2 meter over støykildene (primært knuseverket). Bredden på voll skal være minst 2 meter. Det skal angis rekkefølgebestemmelse for å sikres at denne etableres som forutsatt.

 • Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at det i steinbruddet skal oppføres nødvendig sikkerhetsgjerde hvor det dannes skjæringer som kan være til fare for omgivelsene, iht. plan- og bygningslovens PBL § 12-17. Det skal settes av min. 3 meters avstand på begge sidene av gjerdet for å kunne drive vedlikehold av gjerdet.

 • Driftskonsesjon skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning før uttak i både eksisterende masseuttak og i utvidelsesområdet iverksettes.

 • Reguleringsbestemmelse i § 1.1. Steinbrudd og massetak, punkt i) endres slik: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter loven, herunder i tråd med godkjent driftskonsesjon og driftsplan».

 • I reguleringsbestemmelsene § 1.1, punkt g) står det at «Naboer skal varsles om når sprengninger skal finne sted, i henhold til prosedyrer i driftsplanen. Her skal det henvises til § 30-8 i forurensningsforskriften kapittel 30 i stedet for driftsplan.

 • Jf. reguleringsbestemmelsene § 1.1, punkt h), avsnitt nr. 6 som gjøres om til en veiledende bestemmelse. Utnyttelsesgraden av maskinparken bør ikke låses til de angitte prosentandelene da maskinparken kan byttes ut over tid. Støy fra maskinparken kan dermed variere, f.eks. ved at en nyere maskinpark kan støye mindre og at utnyttelsesgraden derfor kan øke uten at grenseverdiene for støy overskrides. Kommunen anbefaler derfor at reguleringsbestemmelsene henviser til gjeldende regelverk og at det stilles krav om støymålinger for å sikre at virksomheten tilfredsstiller kravene.

 • Til Fellesbestemmelser punkt e): Det skal angis frisiktsoner i kryss. Følgende tekst skal tas med i bestemmelsene: «Område regulert til frisiktsone skal være fri for vegetasjon og sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegplan».

 • Til rekkefølgebestemmelser: Det skal medtas et punkt om at adkomsten til fylkesveg 881 må være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen for videre drift tillates.

Forrige artikkelForeslår gigantisk næringsklynge på Fiskebøl
Neste artikkelFagforening bekymret over sykepleiermangel