– Sjømatindustrien har over mange år slitt med dårlig lønnsomhet. Utvalget peker på at situasjonen er blitt forverret de seneste år. Det er nødvendig å snu denne negative spiralen. Rapporten vi har fått gir et solid faglig grunnlag for en bred debatt om hvilke tiltak som er nødvendige for sikre næringen rammevilkår som gir framtidsmuligheter og som kan stå seg over tid. Det sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding. 

Ragnar Tveterås overleverte i dag sjømatindustriutvalgets forslag til fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Utvalget ble satt ned våren 2013 med mandat om å se på forhold som er til hinder eller kan bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping i sjømatindustrien.

– Vi må huske på at sjømatindustrien er en global næring i beinhard konkurranse hver dag. Utvalget har kommet med en rekke tiltak for å øke lønnsomheten og verdiskapingen i sjømatindustrien. Vi legger vekt på at aktørene bør få økt handlingsrom og fleksibilitet til å velge sin egen økonomiske organisering, selvsagt innenfor bærekraftige rammer, sier utvalgsleder professor Ragnar Tveterås.

Utvalget anbefaler at næringsaktørene får økt frihet til å velge økonomiske organiseringsmodeller som er mest konkurransedyktige, innenfor miljømessige bærekraftige rammer og like konkurransevilkår.

Dette innebærer at utvalget vil legge til rette for at næringsaktørene selv får velge sin:

 • vertikale koordinering,
 • horisontale organisering (herunder produksjonsskala) og
 • geografiske lokalisering av produksjonen.

Det er enighet i utvalget om situasjonsbeskrivelse og analyse. Det er i all hovedsak også enighet om forslagene, men på enkelte punkt er utvalget delt i et flertall og mindretall. Utvalget foreslår blant annet:

 • Gi fiskeindustrien adgang til å eie fiskekvoter
 • Fjerne leverings- og bearbeidingsplikt. Flertallet vil fjerne aktivitetsplikt
 • Markedsadgang for sjømat må prioriteres foran landbruksinteresser
 • Styrking av bestandsestimering for å redusere bestandssvingninger
 • Dedikerte FoU-programmer
 • Fortsatt generisk markedsføring
 • Myke opp dagens begrensninger i hvilke teknologi som er tillatt å benytte
 • Oppheve dagens begrensninger i kvotetak per fartøy, ressursrentebeskatning bør vurderes
 • På sikt opprette nøytral markedsplass for førstehåndssalg av villfisk
 • Gi mulighet for jevn vekst innen havbruk
 • Sesongutjevnning gjennom kvotefleksibilitetsordninger
 • kt koordinering av tilsynsmyndigheter
 • Regelverkharmonisering internasjonalt

Utvalgets rapport, NOU:16 Sjømatindustrien, sendes på fire måneders høring. Forslagene vil bli fulgt opp gjennom en melding til Stortinget.

– Vi er opptatt av å høre alle stemmer i denne prosessen.  Det er bred enighet om å behovet for å bedre lønnsomheten i sjømatindustrien. Da er det avgjørende at vi klarer å samle oss om tiltak som står seg over tid og sikrer forutsigbare rammebetingelser for næringen, avslutter fiskeriminister Elisabeth Aspaker i sin pressemelding.

Forrige artikkelTrafikken: Glatt føre i alle retninger fra Melbu
Neste artikkelRammeverkstedet flytter inn til Melbu sentrum