Kjenner du noen som er uføretrygdet og samtidig jobber? Det er en god forklaring på det, i følge NAV-leder i Hadsel, Jonny Karoliussen.

8445melbu.no har stilt NAV-sjefen i Hadsel spørsmål knyttet til tips fra våre lesere om at uføretrygdede på Melbu er i full jobb og sees i arbeid over store deler av regionen. Vi har derfor bedt NAV-leder i Hadsel, Jonny Karoliussen, i generelle ordelag si noe om hvor skjæringspunktet mellom uføretrygd og arbeid går.

– Uføretrygd er en rettighet i folketrygdloven som skal gi inntektssikring til personer som på grunn av sykdom, lyte eller skade ikke kan være i ordinært arbeid. Uføretrygden kan graderes fra 100 % og nedover i forhold til den enkelte persons arbeidsevne. Ett av hovedpremissene i forhold til uføretrygd er å utnytte en eventuelt restarbeidsevne så langt det er mulig. Dette fremkommer av formålsbestemmelsene i folketrygdloven kapittel 12 om uføretrygd, sier NAV-leder Jonny Karoliussen til 8445melbu.no.

– Det er særskilte bestemmelser i folketrygdloven om hvor mye en person kan jobbe i tilknytning til uføretrygd. Arbeid skal meldes til NAV og det er i den forbindelse etablert meldeordninger via internett på nav.no som er tilgjengelig hele døgnet. Det er en plikt for mottakere av uføretrygd å gi melding til NAV om arbeidsinntekt. Rutinene for dette vil fremkomme av personens vedtaksbrev om uføretrygd.

– Hva er din oppfatning når det gjelder etterlevelse av regelverket i Hadsel?

– I forhold til etterlevelse av regelverket blir det i stor grad fulgt opp av NAV Kontroll som er en sentral kontrollenhet lokalisert i Oslo.

– Hvor mange saker om misbruk av NAV-midler er det registrert for Hadsel kommune?

– Det fremkommer ingen tall på antall saker på enkeltkommuner og jeg kan av den grunn ikke si noe om antall saker lokalt i Hadsel kommune.

 

Forrige artikkelDoktorgården på Melbu er snart komplett
Neste artikkelMelbu: Turist fikk napp, knuste nesen