Trygg Trafikk ønsker at så mange som mulig går eller sykler til skolen – så trygt som mulig.

Det skriver organisasjonen i en henvendelse til rektorene i blant annet kommunene i Lofoten og Vesterålen.

– Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold. For å vurdere om barn kan sykle trygt alene til skolen, må skoleveien vurderes og sees opp mot elevenes kunnskap, ferdigheter og modningsnivå.

«Å sykle i trafikken kan være komplisert»

Å sykle i trafikken kan være komplisert, mener organisasjonen. Det forutsetter opplæring, trening og modning. Det er derfor Trygg Trafikk mener at barn bør være 10-12 år og ha gjennomgått sykkelopplæring over tid før de kan sykle alene i blandet trafikk. Trygg trafikk har gratis opplæringsmateriell på nett, og vi sender hvert år ut sykkeloblater til skolene som ønsker det.

De fleste skoler har lang og god tradisjon med å sette en felles aldersgrense for når elevene kan sykle alene på skoleveien. Endring i forskrift til opplæringsloven §12 – 1 av 20. august 2015 gir foreldres rett til å bestemme når deres barn kan sykle til skolen.

– Skolene kan fortsatt gi anbefalinger om sykling på skoleveien ut fra trafikksikkerhetshensyn. Det er viktig å være klar over at forskrift til opplæringsloven pålegger kommunene å sørge for ulykkesforsikring for elevene, og denne forsikringen skal også dekke ulykker på vei mellom skole og hjem, mener Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk oppfordrer ledelsen ved skolen å ta opp saken i skolens rådsorganer og bli enige om felles anbefalinger i samarbeid med FAU. Anbefalingene bør bygge på lokale sikkerhets-vurderinger av forholdene rundt skoleporten, på skoleveien, barns forutsetninger i trafikken og skolens sykkelopplæring.

«Positivt at barn sykler til skolen»

Trygg Trafikk mener det er positivt at barn sykler til skolen; det er bra for barns helse og for miljøet, og barna lærer å ferdes i trafikken. Flere barn som sykler, og etter hvert blir til voksne syklister, betyr færre biler i tettbygd strøk.

Sykle sammen med barna
– Den beste måten barn lærer å sykle i trafikken på, er ved at voksne sykler sammen med dem. Vår anbefaling er nettopp at foreldre sykler mye med barna slik at de får trening i trafikken, lærer og gradvis tar mer ansvar selv. Trygg Trafikk mener at sykling for barn handler om når og hvor, og i sammen med hvem.

Helsegevinst når sikkerheten ivaretas
Å ferdes på sykkel i blandet trafikk er krevende. Vi vet at barn ikke har samme forutsetninger som voksne til å bedømme farlige situasjoner og ta raske beslutninger. Fysisk aktivitet er viktig, men det er forskjell på lek med mulige skrubbsår og alvorlighetsgraden i potensielle trafikkulykker med barn som sykler.

Forrige artikkelSøker fast plass for vannscootere ved kommunal flytebrygge
Neste artikkelHeiskontrollen ber om avstenging ved Lille-Børøya barnehage