Riksadvokat Tor-Aksel Busch har nå sagt seg enig med statsadvokaten i Nordland om at bevissituasjonen med styrke taler mot at noen av de siktede kan straffes for forsettlig legemsskade med døden til følge eller for overtredelse av andre aktuelle straffebestemmelser. De handlet i nødverge.

Ved avslutningen av et julebord i regi av Norway Seafood før nyttår tok en ubuden gjest seg inn på julebordet og var voldelig. Tre av de Norway Seafoods-ansatte så seg nødt til å nøytralisere inntrengeren i forbindelse med avdødes voldsutøvelse.

De tre siktede på Melbu fikk på selveste sankthansaften brev fra statsadvokaten i Nordland med kopi av beslutningen fra Riksadvokaten, Tor-Aksel Busch. Den endelige beslutningen er at det ikke blir reist noen tiltale i forbindelse med dødsfallet på festlokalet Arbeideren i etterkant av et julebord i regi av Norway Seafoods før nyttår.

Riksadvokaten finner det ikke tvilsomt at maktanvendelsen og tvangen overfor den avdøde ikke gikk lenger enn det som fremsto som nødvendig. Riksadvokaten sier at det ved vurderingen må ses hen til at avdøde var kjent for tidligere å ha utøvd vold, at han hadde vært kranglete også tidligere på kvelden, at han i situasjonen opptrådte svært aggressivt, at han var stor og kraftig og at flere som var til stede fryktet for hva han kunne gjøre. Flere har beskrevet at avdøde fremsto som ruset denne kvelden.

En av de siktede har forklart at han oppfattet trusler fra avdøde som at han ville ta livet hans, og en annen av de siktede har forklart at de nærmest kjempet for livet i basketaket.

– De siktede må på denne bakgrunn anses for å ha hatt berettiget grunn til å frykte for alvorlig voldsutøvelse fra avdødes side om han ikke ble stoppet og passivisert. Det må legges til grunn at det utfra omstendighetene fremsto som nødvendig å ikke bare stoppe og holde på avdøde, men faktisk også binde ham fast. Til selve fastbindingen av avdøde bemerkes at politiet var tilkalt og var på vei, og at det således var snakk om kortvarig tvang.

– Det finnes heller ikke tvilsomt at det som var tilsiktet fra de tre siktedes side, nemlig å få stoppet avdødes angrep og passivisere ham ved å binde ham fast, ikke var ubetinget utilbørlig, ei heller om det tas med i betraktningen at de siktede måtte ta høyde for at avdøde kunne bli påført lettere skader i forbindelse med overmanningen.

Riksadvokaten er etter dette enig med statsadvokaten i at de siktedes handlinger i forbindelse med selve basketaket og den etterfølgende uskadeliggjøringen av avdøde må anses som rettmessig nødverge. Det er da ikke grunnlag verken for tiltale etter straffelovens paragrafer om legemsfornærmelse, tvang, legemsskade med døden til følge eller om hensettelse i hjelpeløs tilstand.

Når det gjelder klagen fra avdødes familie om at det måtte foreligge uaktsomt drap, har Riksadvokaten kommet til at døden som utfall i situasjonen ikke ville ha inntrådt dersom avdøde ikke hadde lidd av alvorlig hjertesykdom. Skadene han pådro seg, kan verken enkeltvis eller samlet i seg selv forklare dødsfallet, heter det videre fra Riksadvokaten, som også slår fast at avdøde ikke ble forlatt i en hjelpeløs tilstand og at ingen heller forsømte sin hjelpeplikt.

Riksadvokatens avgjørelse i denne saken kan ikke påklages, og er dermed endelig.

 

 

 

 

 

 

Forrige artikkelJournalist slakter konsert i barnetanken på Melbu
Neste artikkelHer er Melbus mest fasjonable dobbeltdør