Fylkesmannen i Nordland har fremmet innsigelser mot planlagte arealdisponeringer i Vågen kommune. Blant annet med henvisning til samiske interesser.

Fylkesmannen har fremmet innsigelser til følgende forslag til arealdiponering på miljøfaglig og reindriftsfaglig grunnlag:

  • Lokalisering av 3 områder for spredt fritidsbebyggelse (LS 11.5, LS 11.6 og LS 11.12), samt 2 byggeområder for fritidsbebyggelse (BFR 11.2 og BFR 11.3) i Austre Vågan. Dette for å opprettholde områdets funksjon som beiteområd for rein og sikre viktige flyttleier for rein i området.
  • Lokalisering av næringsområde ved Kleppstad (BN2.2), av hensyn til områdets verdi for sjøfugl. Innsigelsen er  begrunnet ut fra dette, ut fra manglende klargjøring av behovet og at aktuelle alternativer ikke er tilfredsstillende vurdert.
  • Lokalisering av deler av næringsområde ved Kalle (BN4.4), ut fra områdets verdi og status som  friluftsområde. Slik Fylkesmannen ser det er det vesentlig for friluftslivsinteressene som er knyttet til Kalle at Kalleholmen og Storøya ikke legges ut til utbyggingsformål (Kalle er delvis sikra til friluftsformål av staten, jf. Naturbase).
  • Lokalisering av område for råstoffutvinning (BRU 1.2 ved Sundklakken) fordi dette kommer i konflikt med den kvartærgeologiske verdien knyttet til brerandavsetningen i området.

Staltlige etater

I tillegg har følgende andre statlige etater fremmet innsigelse via Fylkesmannen:

  • AVINOR – fordi restriksjonene knyttet til Svolvær lufthavn ikke er planmessig tilfredsstillende ivaretatt.
  • Statens Vegvesen – til utvidelse av boligområde (B4) ved Ørsvåg uten at det er stilt krav om reguleringsplan, fordi dette vil medføre trafikkfare knyttet til økt kryssing av E10.

Fylkesmannen påpekte i tillegg flere planfaglige mangler. Dette medfører at kommunen ikke kan gjøre et gyldig vedtak av planen slik den forelå ved høringstidspunktet.

Kommunen bør derfor foreta en gjennomgang før planen legges ut på ny høring, heter det.

Forrige artikkelVesterålen har ikke pondus nok alene
Neste artikkel85-åring fra Kabelvåg omkom i båtbrann