Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik svarer eldreaksjonen i Hadsel gjennom et leserinnlegg i Bladet Vesterålen.

«Først av alt vil jeg takke for brevet fra eldreaksjonen. Jeg skal prøve å gi mest mulig svar med den begrensede plassen jeg har til rådighet.

Jeg kan bekrefte at det er et stort engasjement for de eldre og deres hverdag i kommunestyret. Tilbudet til de eldre er stadig debattert, og kommunestyret har bestilt flere store saker som kommer til behandling i år.

Når det gjelder fremtida til Ekren har kommunestyret bestilt en utredning om omsorgsstrukturen på Melbu som skal legges frem i juni 2017. Parallelt med denne utredningen vil ny/revidert kommunedelplan for pleie og omsorg også legges frem. Denne planen vil legge grunnlaget for den fremtidige satsingen innenfor pleie og omsorg i Hadsel. Siden det vil være i form av en kommunedelplan vil den ha lovfestet antall uker med høring. Da vil det bli diskusjon om heldøgns omsorgsplasser, sykehjemsplasser, hjemmetjenestetilbud med mer.

Utdanning

Hadsel kommune satser på utdanning innen demensomsorg. Vi har 25 fagpersoner i full gang med denne kraftsatsingen som nå har pågått i et år. Kløveråsen er faglig ansvarlig og det er både helsefagarbeidere og sykepleiere som deltar. Disse er i arbeid rundt på våre sykehjemsavdelinger og i hjemmetjenesten, og benytter daglig sin økte kompetanse for å skape et enda bedre faglig tilbud til brukerne våre.

Demensteam

Hadsel kommune har hatt demensteam helt tilbake til 2011. Teamet har hele tiden jobbet med kartlegging, utredning og undersøkelser i forhold til demenssykdom sammen med fastlege og også spesialist. Det er satt av egne budsjettmidler til arbeidet. Deres arbeid er nok ikke så synlig for andre enn dem som demensteamet kartlegger. Demensteamet har også vært ansvarlig for pårørendeskole i samarbeid med demensforeningen, og dette viktige arbeidet vil de fortsette med.

Kommunen har ved behov avtale om veiledning fra psykiater og spesialist innenfor demenssykdom. Det er et helt unik og meget godt tilbud som alle kommunene i Vesterålen er så heldige å ha tilgang til. Dette er i høyeste grad med på å løfte kompetansen innenfor demensomsorgen.

Beredskap og informasjon Når det gjelder spørsmål om strømstans på Ekren og beredskapsplaner har rådmannen besvart dette tidligere i media. Spørsmålet om informasjon på nettsidene og ferdigbehandlede pasienter vil jeg be rådmannen svare på i eget svar.

Avvikssystem

Når det gjelder avvikssystemet så viser jeg til svaret fra helse – og omsorgssjefen i media tidligere i januar til eldreaksjonen. Pårørende har mulighet til å klage inn vedtak til tjenestekontoret og fylkesmannen eller melde inn avvik til avdelingsleder. Avvikssystemet til kommunen er et internsystem for de ansatte.

Årsaken til at det ikke kan ligge åpent for allmenheten er det kan være opplysninger som gjør at enkeltbrukere og deres situasjon kan gjenkjennes, enten av helsemessig art eller på andre vis. Det samme kan også være et dilemma ved en annen type pårørendeutvalg slik aksjonen spør om. Det kan bli utfordrende å sikre personvernhensynet, noe som kanskje kan være mer utfordrende i en liten kommune enn for eksempel i en stor by.

Pårørendeutvalg

Så spør eldreaksjonen om et pårørendeutvalg. Kommunestyret har i 2016 tatt stilling til dette og har vedtatt at de tre brukerutvalgene i kommunen skal være eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til disse tre brukerutvalgene opplyser rådmannen at kommunens administrasjon har jevnlige møter med de tre pårørendeutvalgene ved Riarhaugen, Ekren og Stokmarknes sykehjem. Jeg vil oppfordre eldreaksjonen til å bruke eldrerådet som brukerutvalg.

De store sakene som kommer til våren i kommunestyret vil gi eldreaksjonen, innbyggerne, brukerutvalgene og de folkevalgte rikelig med mulighet til å drøfte de eldres tilbud på en grundig måte.

Forrige artikkelFolkeaksjonen legger ikke inn årene før LoVeSe er varig vernet
Neste artikkelSjøforsvarets korvetter dundret gjennom Hadselfjorden