Nordnorsk råd ber i en uttalelse Stortinget om å følge anbefalingene for fylkesveipakken i Nasjonal transportplan.

Rådet viser til sin felles strategi «Fra kyst til marked» der det understrekes at infrastruktur må legge til rette for verdiskaping og utvikling. Nordnorsk råd er opptatt av at denne strategien løftes frem i behandlingen av Nasjonal transportplan.

Nordnorsk råd understreker hvor viktig fiskeri- og havbruk er for utviklingen av Nord-Norge. Nordnorsk råd vil derfor be Stortinget om å løfte frem flere investeringer til fiskerihavner og farleder i Nord-Norge i den første 6-års-perioden.

Nordnorsk råd ber Stortinget følge etatenes anbefaling av en fylkesveipakke i Nasjonal transportplan. Det er viktig at fylkene får midler som speiler behovene, slik at fylkene settes enda bedre i stand til å oppgradere sitt fylkesvegnett. Nordnorsk råd peker på de store utfordringene knyttet til oppfyllelse av tunnelforskriften og behov for rassikring.

I retningslinjene til NTP fra departementet understrekes det at det skal legges opp til mest mulig gjennomgående transportstrekninger. Nordnorsk råd kan ikke se at departementets egen anbefaling er ivaretatt når det gjelder den viktige transportkorridoren E6 gjennom Nord-Norge.

Nordnorsk råd mener det er svært viktig at Ofotbanens utvikling blir en del av NTP 2018-2029. Det er viktig å følge fagetatenes anbefaling om å bevilge midler til oppstart av dobbeltspor på Ofotbanen. Nordnorsk råd understreker samtidig at Nordlandsbanens nordre del må prioriteres.

Forrige artikkelFikk avverget gressbrann fra å spre seg
Neste artikkelDette skjer i kulturlivet i Vesterålen i mai