Hjem LOVE24+ Lofoten og Vesterålen surfer foreløpig på grønn sone
nordlaks produksjon laks laksesider laks norlaks sjømat fisk

Lofoten og Vesterålen surfer foreløpig på grønn sone

Oppdrettsnæringen i Lofoten og Vesterålen surfer på grønn sone i det nye systemet for justering av kapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett.

Det tidligere annonserte systemet som skal bidra til færre lakselus på villfisk er nylig prøvekjørt. Oppdretterne i Lofoten, Vesterålen og Vestfjorden kan klappe hverandre på skulderen etter at prøvekjøringen viser grønt lys i dette området.

Den foreløpige vurderingen fra Nærings- og fiskeridepartementet er at syv produksjonsområder områder er grønne, 5 er gule og ett er rødt.

Les mer: Havbruk deles inn i 12 områder

– Med denne fargeleggingen legger vi nå et viktig grunnlag for høstens vurdering av vekst i lakse- og ørretoppdrett. Den er også et tydelig signal til oppdretterne om hvordan vi vurderer mulighetene for vekst, slik situasjonen er akkurat nå, sier fiskeriminister Per Sandberg i Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde 23. mai 2017 forskernes første faglige vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene. Vurderingen, som utgjør den første løypemeldingen før innføringen av det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett til høsten, ble foretatt av en bredt sammensatt ekspertgruppe. Beslutningen om hvilke områder som blir tilbudt vekst vil først bli tatt etter at den endelige rapporten om lusepåvirkning i produksjonsområdene, som også tar med data for 2017, foreligger til høsten.

– Jeg varslet i mai at jeg før sommeren tok sikte på å legge frem departementets vurdering av denne første prøvekjøringen, gjennom at det settes en farge på de ulike produksjonsområdene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ekspertgruppen har gjort en grundig jobb med å vurdere usikkerhetene i estimatene for de ulike produksjonsområdene. I de områdene ekspertgruppen har stor sikkerhet i sine vurderinger, er det uproblematisk å følge disse. Det er imidlertid noen områder, der usikkerheten rundt vurderingene er stor, og hvor det kan vurderes om man etter en helhetlig samfunnsøkonomisk vurdering og ut i fra en føre-var tilnærming skal avvike fra gruppens anbefalinger.

– I denne første prøvekjøringen, har departementet konkludert med at ekspertgruppens vurderinger skal følges, og vi har med dette avsluttet prøvekjøringen av det nye systemet. Den endelige vurderingen skal skje til høsten, sier fiskeriministeren.

Om den foreløpige vurderingen:

Dette innebærer at produksjonsområdene 1, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 til settes til grønt, produksjonsområdene 2, 4, 5, 6 og 7 settes til gult og produksjonsområde 3 settes til rødt.

Dersom dette er situasjonen også i høst, vil det innebære at de grønne områdene vil kunne få tilbud om 6 prosent vekst, men det blir ingen nedjustering av kapasiteten i det røde området. Nedjustering av produksjonskapasitet i eventuelle røde områder vil først gjennomføres i neste runde med kapasitetsjusteringer, altså i 2019.

"Prøvekjøring" av det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett

Årets overvåkning, som er utvidet for å kunne redusere noen usikkerhetsmomenter, vil være viktig for den endelige vurderingen som skal skje til høsten. I tabellen over er det trukket frem noen områder der departementet vurderer at selv små endringer kan medføre endringer i fargelegging. Dette gjelder spesielt for områdene 4, 6 og 10 og til dels område 12.

I produksjonsområde 4 er det enkelte mindre områder som har høy risiko og det knyttes stor usikkerhet til vurderingene avhengig av utvandringsruter. Totalvurderingen blir at det er moderat risiko for lakselusindusert villfiskdødelighet i området.

Det påpekes i ekspertrapporten at en stor del av Norges villaksproduksjon passerer produksjonsområde 6 under sin utvandring, noe som vektlegges i vurderingene av dette området. Potensielt kan påvirkningen her være stor i de senere fasene av smoltutvandringen. Samlet sett gir dette en moderat risiko.

I produksjonsområde 7 er det knyttet stor usikkerhet til utvandringsruter. Området er vurdert til å ha en moderat risiko, men med en nordlig rute kan risiko for lakselusindusert dødelighet øke. Her vil det fremover være viktig å få på plass kunnskap om utvandringsrutene fra Namsen.

I produksjonsområde 10 vurderes store deler av området til å ha moderat risiko, men totalvurderingen bestemmes av at Målselv, som største elv i området, er upåvirket, og konklusjonen blir dermed lav risiko for påvirkning.

I produksjonsområde 12 vises det derimot til at det er en lav risiko i området i sin helhet, på tross av at Altafjorden betegnes å ha moderat risiko for lakselusindusert villfiskdødelighet.

 

 

KILDENærings- og fiskeridepartementet
Forrige artikkelKrever at du må kaste «god venn» ut av huset
Neste artikkelNå kan du kjøpe deg en gekko