Etter at leting etter mineraler i Nordland er tatt ut av statsbudsjettet, har Nordland fylke besluttet å bruke 1,1 millioner kroner til kartlegge drivverdige forekomster av kalkspatmarmor, grafitt og nikkel-kobber i Nordland i 2017.

Norges geologiske undersøkelser (NGU) er derfor innvilget et tilskudd inntil kr 400 000,- for 2017 til undersøkelser av grafitt-mineraliseringer i Lofoten og Vesterålen.

Vågan, Sortland, Bø og Øksnes

Undersøkelsene vil være geologisk kartlegging, geofysiske målinger på bakken, boring og noe graving. Områdene som vil bli undersøkt ligger i Vågan, Sortland, Bø og Øksnes kommuner.

Prosjektet vil kartlegge størrelse og kvalitet av kjente og nye grafitt-mineraliseringer i Lofoten og Vesterålen. Sluttprodukt vil være en prioritert liste over de antatt mest interessante grafittforekomstene i Nordland fylke og på landsbasis.

Grafitt strategisk mineral

I EU sitt råvareinitiativ pekes det på en rekke metaller og mineraler som er strategiske for industrien i Europa. Grafitt er ett av disse mineralene. I dag er Skaland Graphite (Senja) den eneste produsenten av grafitt i Vest-Europa. Muligheten for å finne forekomster i Nordland som i dag eller i framtiden kan ha økonomisk potensial, er gode. NGU sine arbeider i Lofoten og Vesterålen vil løfte muligheten for at mineralselskaper vil videreføre undesøkelser med hensyn til drift.

Midler forsvant fra statsbudsjettet

I perioden 2011-2015 ble det bevilget ekstraordinære midler til Norges geologiske undersøkelse (NGU) i statsbudsjettet til geofysisk kartlegging av berggrunnen i Nord-Norge (MINN). I statsbudsjettet for 2016 og 2017 er disse midlene utelatt, og det er ikke gitt signaler om at de vil komme tilbake i budsjettet.

– Det er bakgrunnen til at fylkesrådet siden i fjor har gått inn med bevilgninger for å få gjort viktig kartleggingsarbeid, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

Kalkspatmarmor i Evenes og Saltdal

Nå innvilges NGU  et tilskudd på kr 300 000,- i 2017 for å finne ut om to nye forekomster av kalkspatmarmor i Evenes og Saltdal kommuner kan utnyttes kommersielt.

Dette prosjektet vil heve det geologiske kunnskapsnivået om to nye forekomstområder. Evenesmarka i Evenes kommune og Nestbylia ved Rognan i Saltdal kommune. Ressursene her har tradisjonelt ikke vært ansett som interessante på grunn av høyt innhold av andre mineraler i tillegg til kalkspat. Men analyser gjort i 2016 viser at de inneholder til dels meget ren kalkspat, som ved bruk av ny teknologi kan bli en verdifull ressurs. Samtidig synes forekomstene å være svært store.

Nikkel-kobber

NGU innvilges også et tilskudd inntil kr 400 000,- for å fastslå  utnyttelsespotensialet for kjente nikkel-kobber (Ni-Cu)-forekomster i Nordland.

Kartleggingen vil i første omgang omfatte de seks mest nikkel-rike forekomstene: Utvikåsen iBodø kommune, Tverrbrennfjell i Bodø kommune, Høgsetdalen i Gildeskål kommune, Lilleålegden i Beiarn kommune i Rombaksbotn i Narvik kommune og Måløy i Steigen kommune.

Den siste nikkelgruven i Norge var i Ballangen, nedlagt 2003. Nikkel er et viktig metall i mange legeringer, og ansees av EU som et strategisk metall. Ved økende nikkelpriser vil forekomstene i Nordland igjen bli attraktive. Nordland har mange mineraliseringer som kan bli kommersielle

– NGUs prosjekter vil øke kunnskapen om disse ressursene i Nordland, som kan være til nytte for både industrien, men også kommunene i sitt arbeid med arealplaner, sier Fagerås.

KILDENordland fylkeskommune
Forrige artikkelAnmelder bilfører uten førerkort
Neste artikkelSyv ordførere i samråd med veimyndighetene om Hadselfjorden