Ekspertgruppen som har vurdert pliktsystemet i fiskerinæringen har kommet fram til en lang rekke konklusjoner om konsekvensene av sitt eget forslag.

I rapporten går det fram at dersom pliktsystemet avvikles i sin helhet vil det innebære betydelige administrative besparelser, både for næring og forvaltning:

Les mer: Melbu og Stamsund kan miste alle rettigheter

  • Forslaget innebærer en omfordeling av ressurser, uten at rederiene lider økonomiske tap. Når de bindingene som pliktsystemet innebærer er opphevet, står aktørene fritt til å tilpasse seg og innovere innenfor de begrensninger som følger med en alminnelig tillatelse.
  • Å avvikle bearbeidings- og tilbudsplikten er rene administrative besparelser for næring og forvaltning. Pliktene har i realiteten liten effekt på dagens tilpasning hos aktørene. En oppheving av bearbeidings- og tilbudsplikten vil etter ekspertgruppens syn ha få konsekvenser utover de administrative besparelsene.
  • Å avvikle aktivitetsplikten vil bidra til en mer robust næringsvirksomhet ved å åpne for at Havfisk og Norway Seafoods kan rasjonalisere sin drift både på sjø og land, og oppnå bedre lønnsomhet ved landanleggene, og derigjennom gi bedre vilkår for de ansatte. Men oppheving vil trolig også føre til nedleggelse av enkelte anlegg, med tap av arbeidsplasser der. Samfunnsøkonomisk sett gir samling av produksjon en mer effektiv anvendelse av arbeidskraften enn i dag hvor totalt sett flere er sysselsatt, men hvor den enkelte kan ha meget variabel arbeidstid pga. råstoffmangel. Nedlegging har også negative konsekvenser for de berørte samfunn og kystflåten som leverer til disse anleggene, inkludert fiskere i sjøsamiske områder med kystfiskekvote.
  • Oppheving av pliktsystemet vil motsvares av en avkortning av kvotefaktorer som vil bli omdisponert til industrien. Det vil gi økt sysselsetting og reduksjon av permitteringer i deler av året der aktiviteten ellers er lav.
  • Forslaget knytter i større del torskekvotene til Nord-Norge ved at fiskeindustrien vil disponerer dem og salg ut av landsdelen vil motvirkes. En konsekvens av avkortningen vil være at trålstigen må endres.
  • Inntektene fra auksjon av de avkortede kvotefaktorene til industrien vil komme nordnorske kystsamfunn til gode gjennom et næringsfond som bidrar til å fremme innovasjon, næringsutvikling, bosetting og kultur. Både et næringsfond og en omfordeling av ressurser til kystsamfunnene vil bidra til å sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur.
  • Konsekvensene av forslaget vil realiseres uten kostnader for staten. Den administrasjon som forvaltningen av næringsfondet vil kreve, vil være betydelig mindre enn den administrasjon som i dag går til å følge opp og kontrollere overholdelse av pliktsystemet.
  • Forutsetningene for en vellykket gjennomføring av forslaget, med de konsekvenser som her skisseres, er at ekspertgruppens forslag iverksettes i sin helhet.
Forrige artikkelMelbu og Stamsund kan miste alle rettigheter
Neste artikkelFrykter framtida for Melbu-samfunnet