Dersom torsdagens kommunestyremøte i Hadsel går som forventet, vedtar kommunen for første gang å innføre etiske retningslinjer for medlemmene i kommunestyret. 

Behandling av de samme retningslinjene ble enstemmig vedtatt på siste formannskapsmøte den 27. februar 2014. På torsdagens kommunestyremøte skal de etiske retningslinjene konfirmeres av kommunestyret.

Av hovedreglene går det fram at:

  1. Hadsel kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet.
  2. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Det forventes at alle yter sitt beste for at det skal bli kvalitet på arbeidet som utføres, og for at felles mål skal nås. Det skal vises respekt for hverandres arbeid. Positive kollegiale holdninger styrker arbeidsmiljøet.
  3. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis, uetiske handlinger, eller annet som kan skade kommunens omdømme og/eller integritet.
  4. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.
  5. Ingen kan heller på vegne av kommunen foreta handlinger som er i strid med god forretningsskikk. Kommunen legger vekt på at alle forhold i forbindelse med sine forretningstransaksjoner blir korrekt behandlet og registrert. Alle fakturaer med bilag og dokumenter fra forretningsforbindelser skal være fullstendige og korrekte.
Forrige artikkelDen politiske elite i Hadsel klamrer seg til makta
Neste artikkelNok en blå-blå anbudsfiasko for Hadsel