Konsulentselskapet Asplan Viak har nå levert tre alternative forslag til ny gang- og sykkelsti fra Gulstad ved Melbu, til Steilo hvor gangstien kobles på den lokale veien. Det arbeides nå videre med fokus på alternativ to.

I følge forslagene er hensikten med planarbeidet å tilrettelegge området til sikker ferdsel for myke trafikanter og på denne måte tilrettelegge for ønsket utvikling i forhold til bedre folkehelse. Planforslaget omfatter reguleringsformål for samferdselsanlegg, fordelt på underformålene gang- og sykkelveg, annen veggrunn, kjørearealer og bussholdeplass. Strekningen Melbu-Gulstad til Steilo har en trafikkmengde på 2650 biler per døgn (ÅDT). Fartsgrensen på strekningen varierer fra 60 km/t til 80 km/t.

På store deler av strekningen ligger fylkesveien i følge Asplan Viak høyere enn terrenget. Alternativ en følger terrenget, alternativ to går parallelt med hovedveien mens alternativ tre bruker rester av den gamle veien.

Bedre fremkommelighet

Etablering av gang- og sykkelveg vil forbedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for både myke og harde trafikanter. Tiltaket vil øke universell tilgjengelighet. Dimensjonering tillater brøyting og vil slik øke tilgjengeligheten vinterstid. Strekningen er også prosjektert med stigning og tverrfall etter gjeldende krav til universell utforming.

Ulike lengder

De to første alternativene har en lengde på henholdsvis 4730 og 4720 meter. Alternativ tre er på 4840 meter. Alternativ to gir minst inngrep i landbruksarealene langs veistrekningen.

Bebyggelse

For alternativ en og to er det en bebyggelse på 38 boliger samt sykehjemmet på Ekren. Alternativ tre har 48 boliger på strekningen.

Veikryssing

Alternativ en og to medfører ingen kryssing av veier, mens alternativ tre vil ha den eksisterende kryssingen av fylkesveien på Gulstad. Lengre ut i 80-sonen skal de være gode muligheter for en planfri undergang.

Belysning

Asplan Viak foreslår at gang- og sykkelstien belyses med en mastehøyde på mellom fem og åtte meter i alternativ en, noe som skal harmonisere med en relativt smal gang- og sykkelsti. For alternativ to foreslås det ikke egen belysning for gang- og sykkelstien, hvor det foreslås at fylkesveien belyses med effekt for den nye gang- og sykkelstien. For alternativ tre foreslås det at deler av den gamle veien belyses.

Kostnader

Bygging av tre meter bred gang- og sykkelvei mellom Melbu-Gulstad og Steilo vil koste 8.000 til 12.000 per meter. Totalkostnaden vil med andre ord være på mellom 38 millioner til 56 millioner kroner. Dersom den gamle veien brukes vil kostnaden for denne strekningen ligge på mellom 3.000 og 5.000 kroner per meter. Ei ny bruk over Gulstadelva er beregnet til å koste 25.000 kroner per kvadratmeter.

I møte mellom Asplan Viak, Hadsel kommune og Statens vegvesen, ble alternativ to valgt til videre regulering av framtidig gang- og sykkelsti. I argumentasjonen har man lagt vekt på vedlikehold, erverv av eiendommer og bruken.

Skal ta hensyn til sjøørreten

Ved bygging av bru over Gulstadelva skal arbeidene ta hensyn til den svake ørretbestanden i elva. Bestandens oppvandring i elva skal ikke svekkes. Elvebreddene skal videre berøres så lite som mulig.

Konsekvenser

Bygging av gang- og sykkelstien får selvfølgelig konsekvenser her og der. Blant annet vil mindre mengder fulldyrket gå tapt der stien skal ligge. Konsulentselskapet mener at flom i Gulstadelva ikke blir noe problem, ettersom den nye gangbrua vil bli bygget i samme høyde som veien – hvor det ikke er registrert flom som skaper problemer.

Sykkelstien vil få positive konsekvenser for sykehjemmet på Ekren. Mange besøkende og ansatte vil i framtida kunne benytte seg av muligheten til å spasere eller sykle til gamlehjemmet.

Vannrøret mellom Melbu og Stokmarknes er godt kartlagt. Det ventes derfor ingen problemer for ledningen under utbyggingen.

Forrige artikkelAnnleggsmaskinene i gang på Torodden
Neste artikkelLofoten-produkt reiser tusenvis av kilometer; til Vesterålen