Fylkesmannen i Nordland setter nye krav til Hadsel kommune for å kunne godkjenne den planlagte reguleringen for utbygging og forlengelse av flyplassen på Skagen til 1199 meters rullebane.

I følge et registrert jordverntiltak i Hadsel kommune krever Fylkesmannen i Nordland at Hadsel kommune må legge til rette for å erstatte det jordbruksarealet som går tapt når Stokmarknes flyplass Skagen skal bygges ut og forlenges til 1199 meters rullebane.

Jordbrukssjef Charles Johannessen i Hadsel kommune opplyser i en registrering til Fylkesmannen i Nordland at forlengelsen av flyplassen på Skagen vil ødelegge et areal med dyrka og dyrkbar mark som tilsvarer om lag 17 mål totalt.

Skal hindre nedbygging
Nå må Hadsel kommune legge dette inn som et tilleggsmoment i reguleringsplanen som er under utarbeidelse, fordi Fylkesmannen i Nordland krever at det settes inn kompenserende tiltak for tap av de dyrkbare jordbruksarealene. Blant strategiene som jordbrukssjefen tar for seg er muligheten for å hindre nedbygging av jordbruksarealer i andre deler av kommunen. Dermed vil andre jordbruksområder som kan være eller som kommer under press, trolig måtte beholdes i framtida.

Reduserer tapet
I en utdypning fra jordbrukssjefen legger man opp til å redusere det årlige tapet av dyrka mark ved å sørge for at minst mulig jord blir nedbygd. Derfor er det behov for såkalte avbøtende tiltak, som i denne sammenheng, som å redusere konsekvensene for landbruket når jordbruksarealer blir bygd ned. Det kan være såkalt arrondering av gjenværende jordbruksareal eller så på mulighetene for å flytte matjord til andre områder. Dette har er imidlertid ikke tatt endelig stilling til om matjord skal flyttes fra Skagen for å etablere eller forbedre andre jordbruksområder i kommunen, men det er nevnt som et mulig tiltak fra kommunens side. Nydyrking og annen styrking av landbruket på andre måter kan også være aktuelt, for eksempel ved å etablere et landbruksfond.

Alternativer
Øvrige muligheter har kommunen sagt nei til, som å vurdere om matjord skal ivaretas ve midlertidig omdisponering, kreve utredning av alternative traseer, støtte til nydyrking, kartlegge mulige nydyrkingsområder eller fokusere på kursing knyttet til nydyrking.

Iverksetter tiltak
I følge landbruksplanen som Hadsel kommune vedtok i 2012 skal man iverksette tiltak for å sikre vern av de beste landbruksområdene ved å ha en restriktiv holdning til omdisponering av de beste landbruksområdene. Disse områdene er imidlertid ikke definert i landbruksplanen. Det legges nå opp til å føre statistikk over nebbygging av jordbruksarealer.

 

Forrige artikkelModerne trålere tar større del av produksjonen
Neste artikkelTrollfjord-utbygging blir totalt fem år forsinket