Fiskeriminister Per Sandberg har satt ned en ekspertgruppe som skal se på forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk.

– Førstehåndsmarkedet og hvordan dette fungerer har stor betydning for omsetningen av villfisk. Dersom vi skal øke verdiskapingen i sjømatnæringen trenger vi gode og effektive markedsplasser, og ekspertutvalget skal se på hvordan vi kan få til det, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Regjeringen ønsker å forbedre markedsmekanismene i førstehåndsomsetning av fisk. I tråd med forslagene i sjømatindustrimeldingen og vedtak i Stortinget er det nå opprettet en ekspertgruppe som skal se på muligheter for forenklinger.

– Ekspertgruppen skal bygge videre på det gode samarbeidet som allerede er i gang i næringen. Med børsdirektør Bente A. Landsnes i førersetet har vi fått på plass en kompetent gruppe med en bred faglig sammensetning, og jeg ser frem til å motta deres råd mot slutten av året, sier fiskeriminister Per Sandberg.

[box style=»4″]

Medlemmer av ekspertgruppen

 • Bente A. Landsnes, administrerende direktør Oslo Børs (leder)
 • Bent Dreyer, forskningssjef Nofima, Tromsø
 • Ragnhild Balsvik, førsteamanuensis Norges Handelshøyskole
 • Sigrid Eskeland Schütz, professor juridiske fakultet Universitetet i Bergen
 • Kristjan Th. Davidsson, styremedlem i en rekke islandske og norske selskaper.

[/box]

[box style=»4″]

Mandatet for ekspertgruppen

 • «Det norske omsetningssystemet for villfisk er transparent og unikt i global sammenheng. I fiskesalgslagslovens formålsparagraf heter det: «Formålet med lova er å medverke til ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av viltlevande marine ressurser ved å leggje til rette for gode rammer for førstehandsomsetningen og ved å sikre dokumentasjon av ressursuttaket.» Dette ligger fast.
 • Det er et mål å forenkle og forbedre markedsmekanismene i førstehåndsomsetning av fisk. Videre er det et mål med økt frihet i valg av omsetningsformer mellom kjøper og selger, samt en rimelig balanse mellom kjøper og selger i forretningsvilkårene for førstehåndsomsetningen.
 • Gruppen får i oppgave å gjennomgå salgslagenes praksis for fastsetting av minstepris, gi råd om forenklinger i prosessen for minsteprisfastsettelsen, og om hvordan markedsmekanismene i omsetningssystemet kan fungere bedre. I den forbindelse skal gruppen vurdere om det er mulig å fastsette et sett objektive kriterier som grunnlag for å fastsette minstepris og som minsteprisen kan knyttes til på en dynamisk måte. Ekspertgruppen inviteres til å komme med andre forslag og elementer som kan sikre og utvikle en god markedsplass for villfisk.
 • Omsetningsformer og salgsvilkår er viktige elementer i førstehåndsomsetningen og inngår i gruppens mandat. Deler av forretningsreglene er av en slik art at det er naturlig at salgslagene har det siste ordet ved utformingen. Andre elementer av omsetningen er det naturlig at kjøper og selger har en felles forståelse av. Harmonisering av regelverk salgslagene imellom, samt tiltak for bedre balanse i regelverket mellom kjøper og selger er elementer i førstehåndsomsetningen hvor ekspertgruppen bes komme med råd.
 • Utredningen gjennomføres i tråd med utredningsinstruksen. Ekspertgruppen skal utrede økonomiske, administrative, regionale, distriktsmessige og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag i samsvar med utredningsinstruksen.
 • Ekspertgruppen skal se hen til de prosesser og forsøksordninger som allerede pågår i næringen. Det opprettes en referansegruppe med medlemmer fra sjømatnæringen for å sikre relevans og forankring. Alle endringer ekspertgruppen foreslår skal være innenfor dagens lovverk. Ekspertgruppen skal ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av 2016.»

[/box]

 

Forrige artikkelSetter fokus på helårige arbeidsplasser i sjømatnæringa
Neste artikkelMonstermaskin står klar ved Rødskolen