Ordførerkandidat for Hadsel Arbeiderparti, Siv Larssen Aasvik, hadde i bladet Vesterålen torsdag 16. juli et interessant leserinnlegg om forvaltning av fiskeriressursene, herunder de politiske utfordringene med å sikre stabile, helårige arbeidsplasser på Melbu.

2015-07-22-vignetter-debattVi i Melbu og omegn samarbeidsliste er enig i de betraktninger som hun redegjør for i innlegget, og som bl.a. går på at driften ved Norway Seafoods Melbu skal sikres og utvikles gjennom aktiv politikk og streng forvaltning av gjeldende konsesjonsbetingelser for trålkonsesjonene. Disse er som kjent gitt for å sikre landanlegget råstoff og derved lønnsom helårsdrift.

Trålerrederiet og landanlegget på Melbu ble i tidligere år drevet som en samlet enhet og som utfylt hverandre i forhold til råstoffleveranser, lønnsomhet og økonomi. Denne driftsformen sikret trygge arbeidsplasser og en akseptabel lønnsomhet, og la dermed grunnlaget for å fornye og modernisere både flåte og landanlegg. I tillegg førte denne praksis til utvikling av en moderne mekanisk-/leverandørindustri på Melbu og eller i regionen.

I forhold til binding mellom sjø og land kan nevnes at fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Lillian Hansen i 2012 gjorde det klinkende klart at trålkonsesjonene ville bli inndratt, dersom aktiviteten og arbeidsplassene på Melbu ikke ble opprettholdt.

I teorien er altså Arbeiderpartiets politikk helt klar og betryggende i forhold til ansatte på land og sjø på Melbu.

Nå sier vi ikke at ting alltid skal være som de var, nye eiere må gis mulighet til å skape vekst og utvikling gjennom endringer. Men vi konstaterer at summen av lønnsomhet på sjø og land tilknyttet Melbuanlegget og tilhørende trålkonsesjoner, de siste årene har gitt gode økonomiske resultater. Trålerdriften går bl.a. for tiden «så det suser»!

Men så er det det gamle uttrykket: «En ting er hva man sier, noe annet er hva man gjør»!

Arbeiderpartiet satt som kjent i regjeringsposisjon sammenhengene fra 2005 til 2013 og med fiskeriminister fra eget parti.

I denne perioden, altså mens Arbeiderpartiet satt i regjeringsposisjon, kan en enkelt konstatere at det med myndighetenes velsignelse eller unnlatelse, har vært gjennomført store strukturelle endringer og en betydelig nedbygging på Melbu.

Kort vil jeg nevne følgende:

  • Kravet om at aktiviteten ved landanlegget skulle opprettholdes (aktivitetsplikten), har ikke vært fulgt opp med den følge at antall arbeidsplasser iflg. Hadsel Arbeiderparti er redusert med 120 årsverk
  • Kravet om at fangstene «skulle leveres og produseres på Melbu» har ikke vært fulgt opp, med den følge at kun en liten del av råstoffet fra Melbutrålerne er produsert på Melbu (bladet Vesterålen dokumenterte allerede i 2011 at kun en liten del av fangsten fra Melbutrålerne ble bearbeidet på Melbu)
  • Nedleggelse av trålerrederiet på Melbu ble godkjent gjennom fusjon inn i Nordland Havfiske, med den følge at mange arbeidsplasser på sjøen og i administrasjon, er blitt borte
  • Manglende krav lokal landing av fangst fra «Melbutrålerne» har ført til at oppdragene for lokal mekanisk industri/leverandørindustrien ble borte og i stor grad overført til Ålesundområdet
  • Oppdeling av virksomheten mellom sjø og land og hvor hele trålvirksomheten ble flyttet ut av regionen og til Ålesund, ble gjennomført uten at myndighetene grep inn til tross for fylkesbindingene
  • Fiskeriministerens utsagn i 2012 om at leveringsplikten skulle innskjerpes for å sikre helårsdrift ved landanleggene, ble utsatt og dermed ikke gjennomført

Vi vil her minne om at Hadsel Arbeiderparti i 2010 skrev brev til egen minister og ga uttrykk for stor bekymring vedrørende flere av de punkter som er opplistet ovenfor, og påpekte bl.a. at aktiviteten på Melbu var redusert med 120 årsverk.

Jan Steffensen
Jan Steffensen er leder i Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS),. Det lokale Melbu-partiet stiller liste under høstens kommunestyrevalg i Hadsel.

Melbu og omegn samarbeidsliste har i mange leserinnlegg og i kommunestyret de siste åren, advart mot en utvikling hvor investorer overser de bindinger som samfunnet har satt, hva angår lokal aktivitet og tilhørighet, og kun fokuserer på maksimalt overskudd og utbytte fra fangstleddet.

Det er en myndighetsoppgave å påse at pålagte betingelser blir fulgt.

Konsekvensen av Arbeiderpartiets unnlatelsespolitikk har altså i praksis vært nedleggelse av arbeidsplasser, lange perioder med permitteringer, manglende oppdrag til mekanisk industri/leverandørindustrien på Melbu og at «Melbutrålerne» er blitt til «Ålesundtrålere».

Men Siv Larssen Aasvik, jeg har fortsatt tiltro til at Arbeiderpartiet i fremtiden vil være med å reversere denne utviklingen og sørge for at vi her i nord kan sikre og skape bosetning og vekst gjennom råderett til de rike naturressursene utenfor vår kyst. Det er ikke for sent!

Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS)

Jan Steffensen

Forrige artikkelNesset-firma planlegger sykkelveien til Melbu
Neste artikkelAp ansvarlig for nedbygging på Melbu