Av fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV)

…helsetilstanden til oss som bor her nord er dårligere enn landsgjennomsnittet.

I fylkeskommunen setter vi nordlendingenes helse høyt. Folkehelsearbeid har derfor hatt politisk prioritet i mange år. Likevel er det slik at helsetilstanden til oss som bor her nord er dårligere enn landsgjennomsnittet. Og det som er ekstra ille, er at det er stor forskjell på fattig og rik, også når det kommer til helsen vi har. Dette vil jeg som fylkesråd nå ta tak i!

Vi ser at flere sliter med psykiske plager, et problem som er økende blant våre barn og unge. Arbeidet med folkehelse dreier seg med andre ord om langt mer enn økt aktivitet og bedre ernæring.

Vi må i større grad oppnå inkludering og medvirkning fra de som av ulike grunner er i ferd med å havne på siden av det gode fellesskap – enten det gjelder barn i barnehagen, elever i skolen eller naboen i vårt bo- og nærmiljø. Det viktigste, og mulig letteste, er å bygge god helse hos våre barn og unge. Disse utfordringer står sentralt i fylkeskommunens samarbeid om å utvikle barnehager, skoler og bo- og nærmiljø til helsefremmende og inkluderende arenaer. Trivsel, deltakelse og mestring for alle er målet vi fortsatt inviterer til samarbeid om.

WHO bruker begrepet «Health in all policies», på norsk «Helse i alt vi gjør». Et begrep vi i fylkeskommunen mener er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å bedre folkehelsen.

Folkehelsearbeid er en viktig politisk sak hvor vi alltid bør vurdere helsekonsekvensene av de tiltak og beslutninger vi tar.

Vi har derfor vedtatt vår første regionale folkehelseplan og en ambisiøs handlingsplan. En plan som skal understøtte en samfunnsutvikling der folks trivsel og helse ivaretas. Et viktig område i vår folkehelseplan er å jobbe aktivt for å utjevne sosiale helseforskjeller. For det er dessverre slik at sosiale forskjeller spiller inn på folks helse.

Slike forskjeller løses bare gjennom at vi erkjenner et kollektivt samfunnsansvar. Fylkeskommunen har nylig vedtatt et bredt arbeidsgrunnlag for at vi skal ta vår del av ansvaret. Vi har tatt utfordringen med å vurdere tiltak som vil gi støtte til de som trenger det mest – støtte som på mange ulike måter vil kunne redusere sosiale ulikheter og dermed også sosiale helseforskjeller. Her har alle våre avdelinger forpliktet seg til å bidra gjennom egen planlegging, egne strategier og tiltak. For hvis vi skal ha «helse i alle ledd» med et fokus på å redusere sosiale ulikheter, er det viktig at deler av samfunnet tar sin del. Og da skal vi selvfølgelig på fylkeskommunens områder – samferdsel, næringsutvikling, utdanning og kultur – tar et særlig ansvar.

Utdanning og økonomi synes å være det som betyr mest for god helse. Da er det viktig og riktig at vi også har som satsningsområde å jobbe for å få flest mulige elever gjennom utdanningsløpet i videregående skole.
Bærebjelken i vårt folkehelsearbeid er samarbeidet vi har med samtlige 44 kommuner. Kommunene er det viktigste operative nivå i folkehelsearbeidet. Det er i kommunene folk lever sine daglige liv og legger grunnlaget for god helse. Jeg er veldig stolt av hva kommunene, sammen med våre folkehelsekoordinatorer har fått til de siste årene. Når utviklingen av så vel barnehager, skoler, skoleveg, bo- og nærmiljø, tilbud for eldre, frisklivssentraler og ulike idretts- og aktivitetsarenaer inngår i samarbeidet, er vi i ferd med å tilnærme oss det før nevnte kollektive samfunnsansvar. Jeg er derfor glad over at et enstemmig fylkesting har vedtatt å forlenge samarbeidsavtalene vi har med kommunene.

Friske arbeidsføre nordlendinger vil ikke bare gi positive samfunnsøkonomiske konsekvenser, men vil bidra til at hver og en av oss har det godt, og at vi får det enda bedre sammen.

Jeg er stolt av å være med på et lag som tar utfordringene på alvor. Et lag som velger å ta grep, og gjøre noe for at nordlendingene skal ha det bra. Mye er gjort og enda mer skal gjøres for å skape flere leveår med god helse. Det handler om er friskere folk. Et friskere Nordland.

Forrige artikkelHusbrann slukket på Stokmarknes
Neste artikkelTrussel mot videregående skole i Nordland