– art1 –

AVINOR har fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel for Sortland.

I følge Fylkesmannen i Nordland, som har samordnet uttalelsene med innsigelser til kommuneplanen for Sortland, ivaretar planen ikke i tilstrekkelig grad blant annet høyderestriksjonene knyttet til Stokmarknes lufthavn Skagen.

Statens Vegvesen har fremmet innsigelse til følgende forhold:

 • Lokalisering av område for framtidig havn ved Bygdnes – Ånstadsjøen uten at de trafikkmessige konsekvensene er tilfredsstillende dokumentert, og uten at alternative lokaliteter er belyst og utredet.
 • Lokalisering av følgende områder til utbyggingsformål uten krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted:
 • Byggeområdene B11 og B13-21 for bolig i området Holmstad – Oshaugen.
 • Byggeormådene B81-83 i området Vik – Jennestad.
 • Næringsområde N72 i Vidbukta (Forfjorden) og disponering av hele havneormrådet i Blokken til næringsformål.
 • Områdene FT01 og FT04 til turistformål, ved h.h.v. Kvalsaukan og Blokken.

Fylkesmannen

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til følgende forhold:

 • Disponering av følgende områder til utbyggingsformål uten krav om reguleringsplan:
 • Havneområdet i Blokken til næringsformål (jf. innsigelsen fra Statens Vegvesen).
 • Utvidelse av område for råstoffutvinning på Vikeidet (angitt som R14 i planforlaget).
 • Disponering av område N72 i Vidbukta til næringsformål uten at det foreligger krav om reguleringsplan (jf. innsigelsen fra Statens Vegvesen), og fordi det er flyttvei for rein gjennom området.
 • Forslag til bestemmelse om åpning for lokalisering av ulike anlegg for friluftslivsformål m.v. i strandsonen langs sjøen, uten at det er gitt bestemmelser om omfang og lokalisering av disse anleggene (bestemmelsenes § 5.1).
 • Lokalisering av sjørelaterte næringsetableringer, samt tiltak og midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg mv. til kulturformål i strandsonen langs sjøen, uten at bl.a. omfang og lokalisering er angitt.
 • Fylkesmannen peker videre på en rekke planfaglige mangler, samt flere forhold som bør utredes og avklares nærmere. Dette gjelder bla. konsekvensene for jordverninteressene, om forslag til nytt havneområde på Bygdneset videreføres. Kommunen blir også anmodet om å foreta bedre planmessig avklaring mellom utbyggingsinteresser og jordverninteresser.
 • Blant annet medfører manglende utredning av en rekke områder til utbyggingsformål at planen ikke kan vedtas med gyldig virkning slik den forelå på høringstidspunktet.
 • Fylkesmannen forventer at planen blir lagt ut på ny høring, og peker på i en slik sammenheng.
– art3 –
Forrige artikkel85-åring fra Kabelvåg omkom i båtbrann
Neste artikkelSterk vind gir vanskelige kjøreforhold