Styremedlem i Hurtigrutens Hus, Arne Ivar Mikalsen, mener at det har vært alvorlige regelbrudd i det kommunale foretaket.

LoVe24.no har fått innsyn i hans søknad om fritak for styrevervet han har i det kommunale foretaket Hurtigrutens Hus. Arne Ivar Mikalsen lister opp en rekke forhold som ligger til grunn for at han ønsker å fratre styret i foretaket.

Han viser til Lov om kommuner og fylkeskommuner kapittel 11, hvor det står: «Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er over».

Som begrunnelse for sitt ønske om fratreden, viser han videre til kommunelovens paragraf 32, nummer 3: «Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt eller delvis lukket etter paragraf 31».

– Innkallingen til styremøter har kommet på SMS – uten saksliste. Det har vært utstrakt bruk av lukking og mangel på informasjon rundt styremøtene i Hurtigrutens Hus. Viser til kommunelovens paragrafer som omhandler dette.

Han viser til paragraf 68, nr 2: «Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og inneholde en saksliste». Paragraf 30 om møteprinsippet: «Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme gjelder for avgjørelsen om et medlem av organet er inhabilt.»

– Det at møteprinsipp og kommuneloven ikke følges konsekvent er fra undertegnedes syn alvorlig. Jeg representerer et parti som ønsker mest mulig åpenhet og dialog. Dialog er viktig for å komme frem til gode løsninger, skriver han.

Arne Ivar Mikalsen referer også paragraf 65 om styrets sammensetning: «De ansattes representant har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelser til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler».

Og paragraf 68 omstyremøter: «Det skal føres protokoll for møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstede værende styremedlemmer».

– Det at medlemmer av styret ikke husker å ha deltatt på møter som har vært holdt – når alle som har deltatt på et møte, etter loven, skal signere protokollen. På bakgrunn av de ovennevnte saker ser ikke undertegnede noe annen mulighet enn å be om fritak fra vervet som medlem av styret, heter det.

Forrige artikkelFår 10 måneders etterlønn for å slutte i Hurtigrutens Hus
Neste artikkelHadsel-mann topper stortingsliste for Nordland