Produksjonen i de marine næringene i Nordland hadde en førstehåndsverdi på ti milliarder kroner i 2015. Det viser en ny rapport fra SINTEF.

I følge rapporten har de marine næringene i Nordland stor økonomisk og samfunnsmessig betydning. Nordland har den største samlede produksjonen av fiskeri- og oppdrettsprodukter i Norge, heter det i rapporten.

Førstehåndsverdi

Produksjonen av laks og ørret var i 2015 rundt 265.000 tonn til en førstehåndsverdi på over 9 milliarder kroner. Totalt ble det også landet om lag 330.000 tonn fisk, skalldyr og bløtdyr til en førstehåndsverdi på noe over 3 milliarder kroner.

Sysselsetting

Sysselsettingseffekten av de marine næringene er betydelig, selv om sysselsettingen har gått ned som følge av effektivisering og strukturering. I tillegg til sysselsettingen direkte i fiskeri- og havbruksnæringen, kommer et betydelig antall arbeidsplasser hos leverandørene til næringen, heter det i sammendraget av rapporten.

Sjømat

Flere sentrale rammebetingelser for de marine næringene er under vurdering. Sjømatindustriens rammevilkår er utredet av det såkalte Sjømatindustriutvalget (Tveterås-utvalget). Regjeringen arbeider med oppfølgingen av Stortingets behandling av stortingsmeldingen om sjømatindustrien.

Forslag

Regjeringen tar sikte på å legge fram det endelige forslaget om forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett våren 2017. Det såkalte Eidesen-utvalget ser på hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være i framtiden og det er utnevnt en kommisjon som skal vurdere leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskeriene, samt de samfunnsmessige konsekvensene av disse.

Meget stort potensial

Rapporten peker på at de marine næringene har et meget stort potensial for videre vekst både innen videre utvikling av sjømatnæringens kjerneområder slik vi kjenner dem i dag. Det gjelder utvikling av gryende, nye marine næringer og innen leverandørnæringen til de marine næringene.

500 milliarder

I nasjonalt perspektiv er det pekt på at omsetningen i de marine næringene kan øke til over 500 milliarder kroner i 2050, under forutsetning av at man løser ulike utfordringer som hindrer vekst. Det er også pekt på at potensialet for vekst er svært avhengig av at det på ulike måter legges til rette for vekst.

Potensiale

En studie som vurderte potensialet for marin verdiskaping i Nord-Norge har vist at verdiskapingen kan bli tre til fire ganger større fram mot 2030 og 2050 dersom det legges aktivt til rette for vekst sammenlignet med om man fortsetter med dagens regime.

Muligheter

Det finnes uutnyttede muligheter for vekst dersom man i større grad bruker kunnskap og kompetanse på tvers mellom næringene i havrommet. Her kommer regjeringen med en Havstrategi våren 2017.

Teknologi

I tillegg utvikles nye teknologier svært raskt, flere av disse forventes å sette et sterkt preg på samfunnsutviklingen generelt og på utviklingen i de marine næringene. Eksempler på nye teknologier med forventet stor innflytelse på de marine næringene: The Internet of Things, Big Data (analyse av store datamengder), kunstig intelligens, nanomaterialer og avansert energilagringsteknologi.

Forrige artikkelNordland størst innen fiskeri og oppdrett
Neste artikkelSkreisesongen er i full gang på Melbu-anlegget